Regeringen publicerar proposition om särskilt investeringsutrymme i elnät

Bild: Energiföretagen

Efter att lagrådsremissen har passerat Lagrådet utan erinran har regeringen nu publicerat Proposition 2020/21:94 "Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet." En ny lag föreslås som gäller elnätsföretag med ett outnyttjat underskott i förhållande till intäktsramen för tillsynsperioden 2012–2015.

Den nya lag som föreslås gäller särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet och syftar till att skapa särskilda drivkrafter för elnätsföretag att göra investeringar som ökar kapaciteten i elnätet.

I förhållande till lagrådsremissen har endast språkliga justeringar gjorts i propositionen. Den ska nu beredas i utskottet för att sedan lämnas vidare för omröstning i riksdagens kammare. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2021.

Källa: Energiföretagen Text: Kalle Lindholm