Avskaffad indexering av energiskatt på el

Bild: Energi Företagen

Den 22 april presenterade Finansdepartementet ett remissförslag om att avskaffa indexeringen av energiskatten på el från och med 2025.

- Det är positivt att regeringen nu har lagt fram ett förslag om att permanent avskaffa indexeringen av energiskatten på el. Energiskatten på el har under de senaste åren ökat kraftigt på grund av indexhöjningar och kommer tillsammans med moms att uppgå till 53,5 öre per kilowattimme under 2024. Det är orimligt att elkunderna ska behöva betala en allt större andel av sin elförbrukning i form av skatter och avgifter år efter år. Att slopa indexeringen underlättar även elektrifieringen inom sektorer som transport, säger Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Enligt remiss-promemorian föreslås att den årliga indexeringen av energiskatten på el avskaffas permanent. Finansdepartementet motiverar detta med de senaste årens höga elpriser och inflation, samt att elpriserna inte bör höjas ytterligare genom indexering av energiskatten på el. Skattesatsen för energiskatten på el föreslås förbli på 2024 års nivå, det vill säga 42,8 öre per förbrukad kilowattimme. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Förslaget beräknas leda till att energiskatten på el blir 1,2 öre per kilowattimme lägre 2025 än om indexering skulle fortsätta (1,5 öre per kilowattimme inklusive moms). För ett hushåll i en villa med en årlig elförbrukning på 20 000 kilowattimmar ("villa med elvärme") förväntas förslaget minska elkostnaderna med 300 kronor 2025 (inklusive mervärdesskatt). Sammanlagt bedöms hushållens kostnader för energiskatt på el inklusive moms minska med 0,6 miljarder kronor 2025.

Förslaget behandlas tillsammans med flera andra remissförslag inför budgetpropositionen för 2025, som planeras att presenteras i september. Regeringen förbehåller sig dock rätten att justera omfattningen och utformningen av förslaget beroende på det ekonomiska läget, budgetutrymmet och finansieringsbehovet, samt diskussionerna i det slutliga arbetet med budgetpropositionen.