BAT för stora förbränningsanläggningar

Text: Patrik Marklund och Ariana Tanha, Marklund Solutions AB

Inom EU pågår sedan länge ett arbete för att harmonisera regler för utsläpp från olika typer av verksamheter. Som ett led infördes för några år sedan det så kallade Industriutsläppsdirektivet (IED), inom ramen för IED så har arbetet med tekniska krav formaliserats så att tekniska referensdokument (BREF) tas fram med så kallade BAT-slutsatser.

BAT står för Best Available Technology och införs i Sverige som bindande föreskrifter i industriutsläppsförordningen. Grundprincipen är att en anläggnings utsläppsgränsvärden ska bygga på användning av bästa tillgängliga teknik, det vill säga den mest bäst teknik sätter nivån och alla övriga måste anpassa sin anläggning för att vara under ”märket”. Utsläppsgränsvärdena som anges i BAT gäller för övrigt parallellt med anläggningens miljötillstånd. För befintliga verksamheter börjar de gälla fyra år efter BAT-slutsatsernas offentliggörande och för ny verksamhet gäller de direkt. De flesta anläggningar kommer att omfattas av en horisontell BAT och flera så kallade vertikala BAT, exempel på horisontella är ”Large Combustion Plants” LCP, exempel på vertikala är ”Common Waste Water”, ”Energy Efficiency” med flera.

I slutet av april röstade EU-kommissionen ja till BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar (LCP), ett dokument på hissnande 976 sidor! I huvudsak omfattas följande anläggningar av slutsatserna:

  • Stora förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt större än 50 megawatt (enskilda pannor inom en sådan anläggning med en installerad tillförd effekt mindre än 15 megawatt omfattas inte av slutsatserna)
  • Samförbränningsanläggningar (dock inte de som förbränner mer än 40 procent farligt avfall eller osorterat hushållsavfall)

Med BAT-slutsatserna följer även så kallade BAT-AEL där AEL står för Associated Emission Level, det vill säga de utsläppsgränsvärden anläggningen ska uppfylla. För en befintlig anläggning ska en anläggning klara de utsläppsgränsvärden som anges i BAT-AEL inom fyra år efter publicering. Nivåerna på emissioner är låga och det kommer innebära ombyggnader på många anläggningar för att kunna efterleva dem. Ett tips till de som omfattas är att läsa kapitel 10 som ger en bild över vilka gränsvärden som gäller. För övrigt är nedanstående punkter värda att notera:

  • I miljörapporten för år 2018 (inlämnande till tillsynsmyndigheten senast 31 mars 2019) ska det redovisas hur anläggningarna lever upp till val av bästa tillgängliga teknik (BAT) och hur anläggningarnas utsläppsvärden lever upp till begränsningsvärden (BAT-AEL) som fastställs i slutsatserna. Om inte BAT-AEL efterlevs ska det redovisas hur verksamhetsutövaren avser att genomföra åtgärder för att efterleva BAT.
  • Inom fyra år från publiceringen ska periodiska kontroller genomföras för att fastställa föroreningssituationen i mark och grundvatten. Provtagningen ska omfatta de ämnen som förekommer i verksamheten och riskerar att medföra en föroreningsskada. Resultaten sammanställs i en statusrapport. Därefter ska markprover tas ut vart tionde år och grundvattenprover ska tas ut vart femte år om inte en riskbedömning visar att prover kan tas ut mer sällan.
  • Statusrapporten ska tas fram inom fyra år från publiceringen och beskriva de föroreningar som finns i mark och grundvatten där verksamheten bedrivs. Statusrapporten ska redovisas till tillsynsmyndigheten. En statusrapport krävs inte om det endast föreligger en liten risk för föroreningsskada, föroreningar från tidigare verksamheter på platsen kan dock medföra att det ändå krävs provtagning och en statusrapport även om den nuvarande verksamheten endast medför en liten risk för föroreningsskada.

Har ni en anläggning som omfattas bör ni göra detta redan nu:

  • Gå igenom slutsatserna och kontrollera hur ni lever upp till BAT och BAT-AEL.
  • På de punkter där ni inte lever upp till BAT-AEL behöver ni ta fram en plan för hur ni inom fyra år kan leva upp till dessa begränsningsvärden.
  • Förbered redovisningen som ska inlämnas med miljörapporten för 2018.
  • Planera för att genomföra mark- och grundvattenprovtagning samt att sammanfatta resultaten av provtagningarna och platsens historik i en statusrapport.

Ett gott råd är att redan nu sätta er in i vad BAT och BAT-AEL är och innebär för verksamheten. Behövs ombyggnader och investeringar för att klara av att uppfylla kraven är fyra år en kort tid.