”SKB har förutsättningar att uppfylla kraven för slutförvaret”

Bild: SKB

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Svensk Kärnbränslehantering har förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav på systemet för att slutförvara använt kärnbränsle. Därför tillstyrker myndigheten, i sitt yttrande till mark- och miljödomstolen, att domstolen bedömer slutförvarssystemet som en tillåtlig verksamhet.

– Vi bedömer att SKB, för detta steg i prövningsprocessen, tillräckligt väl har visat att slutförvaret kan bli långsiktigt strålsäkert, säger Ansi Gerhardsson, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten grundar sin bedömning på att SKB tillräckligt väl har motiverat valet av Forsmark som plats för slutförvaret, motiverat metoden för slutförvaret och förklarat att den är att föredra framför andra metoder samt visat förutsättningar att uppföra och driva inkapslings- och slutförvarsanläggningarna på ett strålsäkert sätt.

– Vi har en stegvis prövningsprocess vilket innebär att om regeringen fattar beslut om att ge tillstånd kommer vi i varje steg i processen att granska om SKB uppfyller våra krav på ett strålsäkert slutförvar. Inför kommande steg i prövningen behöver SKB ytterligare utveckla sin säkerhetsredovisning för att visa på slutförvarets långsiktiga strålsäkerhet, säger Ansi Gerhardsson.