Lovisa får en ny plan mot översvämningar

Kärnkraftverket i Lovisa har en egen beredskapsplan. Foto: Fortum

Planen innehåller mål och åtgärder för att minimera översvämningsriskerna i den sydfinländska staden Lovisas centrum, på strandområdena vid Lovisaviken och de närliggande öarna.

Fortum och Strålsäkerhetscentralen deltar i arbetet som experter i fråga om översvämningsriskerna vid Lovisa kärnkraftverk.

Kärnkraftverket har redan egna säkerhets- och beredskapsplaner för mycket exceptionella havsöversvämningar.

Med jämna mellanrum svämmar Lovisaviken över sina bräddar. I februari i år steg vattnet där med 1,24 meter över det normala. Under vinterstormen Gudrun 2005 var vattennivån uppe i hela 1,71 meter, kriver nyhetssajten Svenska Yle.

Det är alltså inte utan orsak som Lovisa kustområde, enligt Jord- och skogsbruksministeriets beslut, har utsetts till ett av betydande områden för översvämningsrisk. Därför har en översvämninggrupp utarbetat ett nytt förslag till plan för hantering av översväminingsriskerna i Lovisa kustområde för åren 2022-2027.

- Lovisaviken är ett särskilt utsatt område. Vid hård storm packas vattnet i viken och det leder lätt till svåra översvämningar. De skyddsvallar som staden har byggt skyddar inte mot sällsynt kraftiga översvämningar, säger ledande vattenhushållningsexpert Kari Rantakokko vid NTM-centralen.

Med i översvämningsgruppen finns representanter från Nylands förbund, Lovisa stad, Östra Nylands räddningsverk och NTM-centralen i Nyland. 

Strandvägens vall skyddar staden mot högt vatten, men vid Skeppsbron måste staden bygga tillfälliga vallar om vattennivån blir allt för hög.

Målet med den pågående hanteringen av översvämningsriskerna är bland annat att trygga bostadsbyggnader, objekt som är svåra att evakuera, kärnkraftverket, samhällstekniska konstruktioner, viktiga trafikförbindelser, hamnen, objekt som är farliga för miljön, kulturarvsobjekt och annat byggnadsbestånd ifall av att havsvattenståndet stiger.