Kärnkraftverkens reaktortankar ska segmenteras före slutförvaring

Illustration av utbyggt SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. Illustration: SKB

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB:s styrelse har beslutat att reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken ska segmenteras innan de slutförvaras i det utbyggda SFR, förvaret för låg- och medelaktivt avfall i Forsmark. Dessutom ska yrkandet om mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall i utbyggnadsansökan för SFR dras tillbaka.

För att rymma allt avfall från de svenska kärnkraftverken behöver det befintliga SFR byggas ut. Bland annat ska reaktortankarna från de svenska kokarreaktorerna slutförvaras i anläggningen.

En viktig frågeställning i projektet för utbyggnaden har varit om reaktortankarna ska lagras som hela enheter eller i segmenterade stycken. Båda sätten är tekniskt genomförbara och säkerheten vid hantering och efter förslutning kan tillförsäkras med båda metoderna. Efter en fördjupad analys har SKB:s styrelse beslutat att reaktorerna ska segmenteras innan slutförvaring.

– Sammantaget väger de tekniska, logistiska och ekonomiska aspekterna tyngre till fördel för segmenteringsalternativet. Det innebär bland annat att en tredje tunnel som SKB tidigare projekterat för inte kommer att behövas eftersom vi kan ta ner reaktortankarna i delar, säger Peter Larsson, SKB:s projektledare för utbyggnaden av SFR.

– Vi bedömer också att det finns goda möjligheter att segmenteringstekniken fortsätter att utvecklas, vilket skapar ännu bättre fördelar för segmentering på längre sikt, säger Peter Larsson.

I SKB:s ansökan om tillstånd för att bygga ut SFR har SKB tidigare yrkat på tillstånd för mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall i SFR, i väntan på att slutförvaret för sådant avfall ska stå klart. SKB:s styrelse har nu beslutat att det yrkandet ska dras tillbaka från SKB:s ansökningar.

Tidigareläggande av rivning och ändrad planering har medfört förändrade behov av mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall. Mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall kommer att ske vid de kärntekniska anläggningarna under perioden fram tills dess att SFL, slutförvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall, är driftsatt.

– Det här är två betydande beslut från styrelsen som ger oss tydlighet i det fortsatta arbetet, säger Peter Larsson.

Bakgrund:

I slutet av 2014 lämnade SKB in ansökningarna om att få bygga ut det befintliga Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Ansökningarna om tillstånd enligt kärntekniklagen och miljöbalken, som lämnats in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen, består av cirka 6 000 sidor.