Säkert årligt underhåll på Lovisa kärnkraftverk

Fortum Power and Heat Oy äger två kärnkraftsenheter på Hästholmen i Lovisa. Finlands Strålsäkerhetscentral, -STUK- är en myndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten. Lovisa 1 togs i kommersiellt bruk år 1977 och Lovisa 2 år 1981. Anläggningen i Lovisa är av typen tryckvattenreaktor. Nettoelektricitetseffekten i Lovisa 2 är 502 MWe från 1.11.2016, och i Lovisa 1 507 MWe från 1.10.2017. Foto: STUK

Årsrevisionen av båda reaktorerna vid Lovisa kärnkraftverk, i södra Finland, är slut för i år. Kraftbolaget Fortum Power and Heat Oy (Fortum) bär ansvaret för underhållet och för kärnkraftverkets driftsäkerhet. Cirka 30 av STUK:s sakkunniga övervakade revisionen. De såg till att Fortum beaktade strålnings- och kärnsäkerheten och utförde underhållet på ett säkert sätt.

Årsrevisionen vid Lovisa inleddes med underhåll av enhet två den 5 augusti och avslutades då första enheten vid Lovisa genom tillstånd av STUK åter kopplades upp till riksnätet torsdagen den 18 oktober. För enhet två utförde Fortum den omfattande inspektionsrevisionen som upprepas med åtta års mellanrum. Årsrevisionen av enhet ett var en normal årsrevision. Vid underhållet byttes en fjärdedel av båda reaktorernas bränsle ut till nytt och omfattande anläggningsändringar utfördes.

Under årsrevisionen följde STUK särskilt upp de omfattande ändringsarbeten som utfördes vid anläggningen. Den del som är av högsta vikt för säkerheten i automationsrenoveringen installerades på båda kraftverksenheterna och den modernisering av sekundärkretsens säkerhetsfunktioner som är kopplad till denna slutfördes. Automationsrenoveringen är grunden för de mindre omändringsarbeten som senare utförs för att säkerställa automationssystemens tillförlitliga verksamhet även i fortsättningen.

Innan årsrevisionen vid Lovisa 1 inleddes godkände STUK att den planerade förnyelsen av nöddieselgeneratorernas avkylningsrör flyttas fram och utförs först de kommande åren. Detta gjorde att kraftbolaget kunde säkerställa tillräckliga resurser för att slutföra det ovan nämnda förbättringsarbetet av sekundärkretsen.

Andra övervakningsobjekt under årsrevisionen var brandbekämpningen, hanteringen av lösa delar och introduktionen av personalen i uppgifter som är viktiga för årsrevisionen.

Under årsrevisionen inträffade tre händelser som strider mot de Säkerhetstekniska driftförutsättningarna (STF) och Fortum gjorde vederbörliga anmälningar om dessa till STUK.

Av händelserna inträffade två vid årsrevisionen av Lovisa 2 och gällde verksamheten vid nedkylningssystemen för bränslebassängerna: den första var en administrativ förbrytelse där systemet för avledande av resteffekt separerades även om bränslebassängens yta var lägre än det som krävs.

Den andra händelsen ledde till att man på grund av ett fel i styrautomationen tillfälligt (30 min) förlorade nedkylningen i en situation där allt bränsle flyttats över till bassängen.

Bassängens och bränslets temperaturer förblev stadiga i båda situationerna och orsakade därmed ingen fara. I en tredje händelse märkte man på Lovisa 1 att en fanerskiva blivit kvar framför öppningen till en tilluftslinje som behövs för att trygga säkerheten. Skivan avlägsnades och anläggningens övriga luftintagskanaler granskades.

Alla händelser klassificerades preliminärt som INES 0 enligt den internationella skalan och de orsakade ingen strålningsrisk för människor eller miljö. Kraftbolaget kommer ännu att utföra en undersökning av händelserna och resultaten tillställs STUK för bedömning.

De stråldoser som de anställda som deltog i årsunderhållet utsattes för underskred dosgränserna i strålskyddsförordningen. Den totala stråldosen vid årsrevisionen av Lovisa 2 var 947 manmSv som är något större än Fortums förhandsuppskattning. För Lovisa 1:s del är det preliminära resultatet på 244 manmSv däremot klart lägre än förväntningarna.

Under årsrevisionen utförde STUK mätningar av personalens interna kontamination i sin mätningsbil. Bland de 93 uppmätta resultaten överskreds registreringströskeln 0,1 mSv något för två personers del då de uppmätta värdena var 0,11 mSv och 0,13 mSv. Resultaten var mycket låga och orsakar ingen fara för hälsan.

STUK övervakar radioaktiviteten i omgivningen kring kraftverket i Lovisa och tar med jämna mellanrum prover från luft, land och hav. I mätningarna påträffades inga radioaktiva ämnen som skulle orsaka fara för människor eller miljö.