Fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 15,4 procent år 2020

Sedan 1980 har fjärrvärme minskat sin klimatpåverkan tack vare utfasning av fossila bränslen. Idag produceras fjärrvärme och kraftvärme huvudsakligen (>90 %) av förnybara bränslen och återvunnen energi d v s energi som skulle ha gått till spillo.

Fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2020 är klara och visar att fjärrvärmens utsläpp av koldioxid minskade med 15,4 procent år 2020 och andelen fossila bränslen gick ner till 1 procent.

Energiföretagen Sverige publicerar idag den samlade statistiken över fjärrvärmens Lokala Miljövärden för 2020. Branschens resa för att fasa ut fossila bränslen har pågått sedan 90-talet och nu är endast 1 procent av bränslena fossila. Utsläppen av koldioxid minskade samtidigt med 15,4 procent.

Varmare väder gav minskade leveranser

2020 var ett varmare år än 2019 vilket ledde till minskad efterfrågan på fjärrvärme. Fjärrvärmeleveranserna till slutkund minskade från 47,9 TWh 2019 till 44,6 TWh 2020. Det är de minsta leveranserna av fjärrvärme sedan 2001.

De sammanlagda utsläppen av klimatgaser minskade med 0,44 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det är en minskning med 15,4 procent, vilket förstås delvis beror på de minskade leveranserna men även på kraftigt minskad användning av fossila bränslen och torv under 2020.

Minskad fossilanvändning

Andelen fossila bränslen minskade från 3,6 procent år 2019 till 1 procent år 2020. Det berodde på en kombination av varmt väder och att branschens omfattande investeringar i fossilfria alternativ fortsätter att synas i statistiken. De företag som står för den lilla resterande delen fossila bränslen fortsätter att vidta åtgärder för att säkerställa utfasning under kommande år. Även användningen av torv i fjärrvärmeproduktion minskade jämfört med 2019.

Fjärrvärmebranschen har jobbat intensivt med att fasa ut fossila bränslen ända sedan början av 1990-talet och går nu in i slutspurten för att bli av med den kvarvarande andelen fossilt. Detta kräver stora investeringar då merparten av kostnadseffektiva åtgärder redan gjorts. Exempel på pågående investeringar inom branschen är fortsatt konvertering till fasta biobränslen och biooljor i hela landet, något som tyvärr riskerar försvåras på grund av regeringens skatt på biooljor för uppvärmning. Branschen fortsätter också söka nya samarbeten för ökad användning av industriell och övrig spillvärme, arbetar med lagring av värme för att jämna ut produktionen under kallare perioder, utveckling av lågtempererade fjärrvärmenät och djup geotermi, installation av solvärme med lagring, utveckling av teknik för att avskilja och lagra koldioxid från bio- och avfallseldade pannor, etc.

Mindre fasta biobränslen – mer återvunnen energi

Fjärrvärme är en av de viktigaste anledningarna till att Sverige har nått sina klimat- och miljömål. Enligt Naturvårdsverket ” Att oljeeldning för uppvärmning av bostäder och lokaler till stor del har ersatts av biobränslebaserad fjärrvärme är den omställning som lett till den största minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Minskningen av klimat- och miljöpåverkande utsläpp beror på att det används alltmer återvunna (59 procent 2020) och förnybara bränslen och att energin används på ett mer effektivt sätt. Jämfört med 2019 minskade användningen av fasta biobränslen med ca 1,3 TWh samtidigt som användningen av restavfall, returträflis och avfall-, deponi- och rötgaser ökade lika mycket.

Många fjärrvärmeföretag producerar el och värme samtidigt i så kallad kraftvärme. Och på många håll i landet återvinns värme som blir över i andra verksamheter. Det kan vara restvärme från industrier eller spillvärme från datahallar, köpcentrum och städernas avloppsreningsverk, rötgaser från bioavfall, avfallsgaser från gamla deponier som fortfarande läcker ut klimatgaser eller värme som tas ut med hjälp av rökgaskondensering. Spillvärmen håller i allmänhet relativt låg temperatur och behöver uppgraderas med hjälp av värmepumpar. Under 2020 kom drygt 29 procent av den tillförda energin till fjärrvärme från sådan överbliven och tillvaratagen värme, varav industriell restvärme utgjorde 8,3 procent av den tillförda energin till fjärrvärmeproduktion i hela landet.

Minskad elproduktion i kraftvärmeverken

Enligt Naturvårdsverket minskade utsläppen av klimatgaser från produktion av el och värme i vår sektor med drygt 1 miljon ton, vilket motsvarar en minskning på 23 procent jämfört med 2019. Elproduktionen i kraftvärmeanläggningar minskade från 8,2 TWh (2019) till 5,5 TWh (2020).

Fjärrvärme är resurseffektiv

Branschen hade en mycket låg användning av primära resurser för att leverera fjärrvärme till slutkund. I genomsnitt omvandlades varje kWh primärenergi till drygt 9 kWh fjärrvärme som kunde levereras till kund, en omvandlingsfaktor betydligt högre än konkurrerande system som värmepumpar kan leverera under året. Det beror på att branschen använder stora mängder spillvärme och annan återvunnen energi som annars skulle gå till spillo.

Bilder och diagram

1. Bilden nedan visar fördelningen av tillförd energi till fjärrvärmeproduktion.

Merparten av fjärrvärmen kommer från återvunnen energi (59 %) och förnybara källor (39 %).

 

2. I diagrammet Fjärrvärmens bränslemix 2020 (nedan) visas ursprunget för den tillförda energin för fjärrvärmeproduktionen i Sverige 2020.

 

3. Energiåtervinning av avfall står för 74 procent av klimatutsläppen från fjärrvärmeproduktion

Källa: Energiföretagen Bilder: Energiföretagen