Sinfra hjälper el- och fiberbranschen att växa

Sinfras ramavtal för elmätare i kategori 1 till 5 med tillhörande produkter och tjänster är just nu viktigt eftersom alla elmätare i kategori 2 ska ha bytts ut till 2025. One Nordic är en av 11 leverantörer i ramavtalet. Foto: One Nordic

Inom el- och fiberbranschen byggs det just nu väldigt mycket och det behövs hela tiden mer el. Sinfra arbetar därför för att se till att det finns upphandlade ramavtal som fungerar, att leverantörerna sköter sig och att medlemmarna har tillgång till de produkter och tjänster de behöver. Bland annat håller de just nu på att göra om det stora och viktiga ramavtalet för nätstationer och transformatorer och att upphandla ett ramavtal för kommunikation och IoT-sensorer.

Text: Alarik Haglund

Sinfra är en nationell inköpscentral, som har till uppgift att göra hållbara upphandlingar enligt LUF (lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn) och upprätta ramavtal med leverantörer inom en rad olika områden. Dessa ramavtal finns sedan tillgängliga för Sinfras medlemmar att avropa från.

Sedan den stora omorganisation av Sinfras verksamhet som skedde 2019 är upphandlingarna indelade i fyra olika kategorier: Värme & Kyla, El & Fiber, Vatten & Avlopp samt Tjänster & Konsulter. I januari 2024 tillkom dessutom ytterligare två kategorier: Avfall & Återvinning samt Hamn. Varje kategori består i sin tur av ett flertal olika ramavtalsområden.

För att avgöra vilka upphandlingar som ska genomföras för att tillgodose medlemmarnas behov på bästa sätt tar upphandlingsteamet i varje kategori hjälp av ett kategoriteam, där det ingår representanter för medlemsbolagen.

Sophia Röjning, som är strategisk upphandlare för kategorin El & Fiber och främst arbetar mot leverantörerna, berättar att hon jobbar tillsammans med kollegan Karl Nordén, som är taktisk upphandlare och arbetar mer mot medlemmarna.

- Eftersom vår expertis ligger inom upphandling och inte el behöver vi ta mycket hjälp av framför allt våra medlemmar för att ta reda på vad de vill ha, men vi måste också se till att det som upphandlas uppfyller ett behov som är större än behovet hos en enskild medlem. Vi pratar helt enkelt med både medlemmar och leverantörer för att bilda oss en uppfattning om vad som efterfrågas och hur man kan upphandla det på ett sätt som gör att det fungerar att avropa, säger Sophia Röjning.

b
Sophia Röjning på Sinfra är strategisk upphandlare för kategorin El & Fiber. Foto: Sinfra

Dialog med medlemmarna

En av de största utmaningarna inom kategorin El & Fiber är enligt Sophia Röjning att det händer väldigt mycket inom el- och fiberbranschen.

- I och med att allting ska elektrifieras behöver elnäten byggas ut, till exempel byggs det laddstolpar överallt och det byggs elnät i nya områden. Samtidigt behövs det också mer el, kommenterar Sophia Röjning.

Hon menar därför att det är viktigt att Sinfra ser till att det finns ramavtal för till exempel nätstationer och transformatorer, som ser till att elen kommer ut till konsumenterna, och

att avtalen fungerar, att leverantörerna sköter sig och att medlemmarna har tillgång till de produkter och tjänster de behöver.

- Vi försöker också hela tiden lyssna på vad det behövs mer av. Reservkraft är ett sådant exempel eftersom man vill kunna säkra eltillförseln om det blir bortfall på elnätet, beskriver Sophia Röjning.

Dessutom understryker hon att det handlar mycket om att få de ramavtal Sinfra har upphandlat kända hos medlemmarna.

- Vi vill att de ska veta vilka möjligheter de har att få hjälp och att det finns avtal som redan är upphandlade. Det är många som inte har en egen inköpsfunktion eller inte riktigt har tid eftersom de har mycket annat att fokusera på, säger Sophia Röjning och påpekar att det är viktigt att ha en dialog med medlemmarna och försöka förstå vad de behöver.

Hon talar också om att pensionsavgångar i branschen innebär en utmaning när det gäller att säkra tillgången på kompetens.

- Kompetensbiten inte är någonting vi inriktar oss på, men vi vet att det är något som är viktigt för våra medlemmar, säger Sophia Röjning.
 

b
För att hjälpa sina medlemmar att få bättre koll på de enheter de har som skickar data håller Sinfra på att upphandla ett ramavtal för kommunikation och IoT-sensorer. Foto: Pexels/Jakub Zerdzicki

Viktigt ramavtal görs om

Just nu berättar Sophia Röjning att de håller på att göra om ramavtalsområdet för nätstationer och transformatorer, som är ett av de större och viktigare avtalen de har.

- Det har varit svårt att få tag på transformatorer sedan pandemin. Det har varit brist på material. Det vi försöker göra nu är därför att dela upp avtalet så att det utöver leverantörer som kan leverera både transformatorer och nätstationer kommer att finnas leverantörer som bara kan leverera transformatorer och leverantörer som bara kan leverera nätstationer. Det gör vi för att se till att det finns fler leverantörer så att det blir bättre konkurrens och så att leveranssituationen förhoppningsvis kan underlättas, förklarar Sophia Röjning.

Hon talar också om att de håller på att upphandla ett ramavtal för kommunikation och IoT-sensorer.

- I och med att allting blir uppkopplat är det ett sätt att hjälpa våra medlemmar att få bättre koll på vilka enheter de har som skickar data och hur de kan visualisera detta på ett bättre sätt, poängterar Sophia Röjning.
 

b
Sinfras medlemmar kan avropa både mobila, stationära och containermonterade reservkraftsaggregat. För att det ska bli mindre slit och släng har Sinfra frågat leverantörerna, som bland annat inkluderar Coromatic, om de kan förlänga livslängden på aggregaten. Foto: Coromatic AB

Ramavtal för elmätare

Sinfras ramavtalsområde för elmätare i kategori 1 till 5 med tillhörande produkter och tjänster är enligt Sophia Röjning jätteviktigt eftersom alla elmätare i kategori 2 ska ha bytts ut till 2025. Hon påpekar emellertid att ramavtalet även inkluderar både mättransformatorer och andra typer av elmätare, som mäter större förbrukningar än för villor och hushåll och som används av företag och industrier.

- Det finns leverantörer för alla delar i ramavtalet och totalt har vi 11 leverantörer. Bland annat har vi avtal med Kamstrup, Aidon, Landis+Gyr och One Nordic, för att nämna några, säger Sophia Röjning.

Hon beskriver att Sinfra när det gäller de produkter som leverantörerna levererar bland annat ställer krav på vilka föreskrifter de ska följa.

- De ska också ha ett visst kommunikationsgränssnitt, som är standard, och ett insamlingssystem, som samlar in mätdata. Vi ställer dessutom krav kring säkerheten, så att inte vem som helst kan ta sig in i mätaren och hämta data, tillägger Sophia Röjning.
 

Ramavtal för fördelningsstationer och krafttransformatorer

När det gäller ramavtalsområdet för fördelningsstationer och krafttransformatorer talar Sophia Röjning om att ramavtalet skiljer sig från Sinfras andra ramavtal eftersom fördelningsstationer är stora och komplexa anläggningar som kan se extremt olika ut beroende på vart de är placerade.

- Vi har gjort det som ett avtal där man bara kan göra förnyade konkurrensutsättningar, där ramavtalets samtliga leverantörer bjuds in att lämna anbud enligt ramavtalets villkor. Det betyder att vi inte tagit in några priser eftersom det är svårt att ta in priser på så stora objekt. Vi har i stället gått ut med en förfrågan till leverantörerna där de får tala om vilka olika områden de kan leverera inom, förklarar Sophia Röjning och tillägger att det förutom själva fördelningsstationen eller krafttransformatorn även finns till exempel primärapparater, ställverk och nollpunktsutrustning, men att man även kan avropa det som en totalentreprenad och få hela kitet på en gång.

Hon berättar också att Sinfra inom det här ramavtalsområdet bara ställer krav på leverantörerna och inte ställer några krav på produkter eller tjänster, utan att det är någonting som medlemmarna gör när de gör en förnyad konkurrensutsättning.

- Vi har hittills inte haft så många avrop eftersom det är ett ganska nytt avtal och det som sagt är stora objekt som tar tid att leverera, men vi har flera leverantörer, som KL Industri, Helmerverken, Holtab, Granitor och Kolektor Etra, kommenterar Sophia Röjning.
 

Vill förlänga livslängden för reservkraft

Ramavtalsområdet för nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter och tjänster, håller som sagt på att göras om så att leverantörerna inte behöver kunna leverera både nätstationer och transformatorer, men Sophia Röjning talar om att Sinfra bland annat ställer krav på att transformatorerna ska uppfylla den nya standarden Tier 2.

- Vi har idag ett avtal med leverantörerna Helmerverken, Holtab, KL Industri och Nätstations Alliansen, men eftersom det pågår en upphandling får vi se hur det blir framöver, säger Sophia Röjning.

Inom ramavtalsområdet för reservkraft meddelar hon att det finns möjlighet för Sinfras medlemmar att avropa både mobila, stationära och containermonterade aggregat.

- De ser olika ut och har olika storlekar, från 100 kilovoltampere till 500 kilovoltampere eller större, och det är även här upp till våra medlemmar att göra en förnyad konkurrensutsättning där de ställer krav på vad de behöver, påpekar Sophia Röjning.

Hon berättar också att de olika leverantörerna fått svara på om de kan förlänga livslängden på aggregaten.

- I stället för att hela tiden köpa ett nytt aggregat kanske man kan byta ut automatiken i anläggningen eller på annat sätt renovera den så att den får en längre livslängd och det blir mindre slit och släng, kommenterar Sophia Röjning och tillägger att leverantörerna är Coromatic, Olssons Elektromekaniska, PWR Power och det finska företaget Geneset.

Ett av de krav som Sinfra ställer är så klart att elsäkerhetsverkets föreskrifter ska följas, men hon berättar även att det ställs krav på att avgassystemet ska ha en effektiv ljuddämpare för att aggregatet inte ska låta för mycket samt att det om det finns ämnen eller komponenter som på något sätt är miljöfarliga krävs att de ska ha behandlats på ett speciellt sätt.

- Sedan är det många övergripande funktionskrav på aggregaten, som till exempel att de ska ge en kontinuerlig effekt och att miljödiesel ska vara utan tillsats av RME, och krav på hur de ska levereras, säger Sophia Röjning.
 

Dynamiskt inköpssystem för SCADA, DCS och NIS

Upphandlingen för ramavtalsområdet SCADA, DCS och NIS med tillhörande system, komponenter och tjänster är enligt Sophia Röjning också lite annorlunda eftersom den är ett så kallat dynamiskt inköpssystem och Sinfra precis som i upphandlingen för fördelningsstationer och krafttransformatorer bara kvalificerar leverantörerna och inte produkten eller tjänsten.

- Vi hjälper sedan våra medlemmar att göra förfrågningar på det de vill ha. Förutom SCADA, DCS och NIS, som är olika typer av driftdatasystem som är anpassade efter olika verksamheter, inkluderar upphandlingen även systemintegratörer, som är konsulter som integrerar de här systemen med andra driftdatasystem som man kanske redan har, olika typer av kommunikationslösningar för systemen, som radio, optisk fiber eller 5G, och vissa typer av hårdvara, som RTU:er, PLC:er eller routers, berättar Sophia Röjning och tillägger att det i det här dynamiska inköpssystemet finns jättemånga leverantörer.

 

 

[Fakta]

Ramavtalsområden inom Sinfras upphandlingskategori El & Fiber:

Aktiv utrustning fiber

AMS-arbeten

Drönartjänster

El-, Belysning- och Fibermateriel inkl. Kundlager

Elmätare kategori 1-5 med tillhörande produkter och tjänster

Frekvensomriktare och motorer för lågspänning

Fördelningsstationer och krafttransformatorer

Kabelfelsökning, diagnostik och provning

Laddstationer för DC-laddare

Laddstationer med tillhörande produkter och tjänster

Ledningsvisning

Nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter och tjänster

Reservkraft

SCADA, DCS och NIS med tillhörande system, komponenter och tjänster

Solceller och energilager

Specialverktyg och maskiner för hantering av kabel och lina

Trafikavstängningar; material och tjänster