Regeringens gröna accelerationskontor tar ledning i industriell omställning

Åsa Pettersson VD Energiföretagen Foto: Energiföretagen

Nyligen lanserade regeringen ett nytt initiativ kallat Grönt Accelerationskontor. Syftet med kontoret är att underlätta industrins omställning och öka större företagsinvesteringar. Genom kontoret avser staten att agera proaktivt och accelerera den gröna industriella omställningen, i linje med Energiföretagens efterfrågan på en samordnande funktion i Handlingsplanen för klimatomställning och elektrifiering.

Regeringen betonar behovet av att ta ett ökat ansvar för den gröna omställningen och säkerställa gynnsamma investeringsförutsättningar för grön industri i Sverige. För att åstadkomma detta har två industrisamordnare tillsatts för att leda Grönt Accelerationskontor. Energiföretagen har positivt bemött förslaget och ser kontoret som ett potentiellt viktigt verktyg för att snabba på klimatomställningen.

Enligt Åsa Pettersson, VD på Energiföretagen, har kontoret potential att vara en drivkraft i omställningen, men hon poängterar vikten av långsiktighet och bred politisk enighet för att säkerställa kontorets effektivitet.

Grönt Accelerationskontor ska bland annat:

  • Fungera som en central nod för grön industri, investerare och lokala myndigheter för att främja samordning mellan aktörer i samhällsomvandlingen.
  • Utveckla lösningar för att hantera målkonflikter och risker relaterade till industriomställningen samt proaktivt initiera åtgärder för att förhindra problem.
  • Analysera olika finansieringsformer på nationell och EU-nivå för att påskynda industrins omställning och föreslå åtgärder för effektivare användning av befintliga resurser och ökad privat investering.

Grönt Accelerationskontor leds av industrisamordnarna Kristina Alvendal och Niklas Nordström, med stöd av ett kansli. En statssekreterargrupp kommer att kopplas till kontorets arbete för regelbunden uppföljning, och resultatet av uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2026.