Vindkraftsparker i fokus - Länsstyrelsens förslag till regeringen

Foto: Mostphotos

På regeringens begäran har Länsstyrelsen förberett tillståndsansökan för den havsbaserade vindkraftsparken Mareld, vilket är den andra sådana parken som Länsstyrelsen Västra Götaland har behandlat för regeringen. Mareld förväntas generera tillräckligt med elektricitet för att täcka behovet för 1,2 miljoner hushåll under ett år.

Regeringen har givit Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att behandla ansökan från Mareld Green Energy AB för vindkraftsparken Mareld. Förslaget presenteras idag för regeringen. Länsstyrelsen rekommenderar att regeringen ger tillstånd till parken enligt ansökan, med det slutliga beslutet i regeringens händer.

"Västra Götaland står inför en omfattande omställning mot gröna energikällor och elektrifiering inom industri- och transportsektorn. För att möta det ökade behovet av el måste vi hitta en balanserad mix av förnybara energikällor, där vindkraft utgör en del," säger Jörgen Peters, länsöverdirektör i Västra Götalands län.

Flera olika intressen har beaktats i processen.

"Vi har tagit hänsyn till flera olika intressen, inklusive yrkesfiske, sjöfart, fågelliv, undervattensmiljön för tumlare och fisk, landskapsbilden och havsbottens förhållanden. Vindkraft till havs bygger på ny teknik, och vi ser både positiva och negativa aspekter. Efter en grundlig bedömning anser vi att fördelarna med Mareld väger tyngre eftersom den bidrar till att minska klimatpåverkan och är viktig för regional utveckling," säger Monique Wannding, avdelningschef för Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen.

Tillsammans med beslutet har Länsstyrelsen identifierat några frågor som behöver tas upp av regeringen inom en bredare ram, inklusive frågor som rör Försvarsmakten, yrkesfiske och naturvärden i Danmark.

"Ingen energiproduktion kan utvecklas utan att möta målkonflikter. Det har varit fallet historiskt sett och är det även idag. Om inte dessa målkonflikter hanteras kommer det att få betydande negativa konsekvenser för den regionala utvecklingen i länet och för arbetet med att minska klimatförändringarna," säger länsöverdirektör Jörgen Peters.

Arbetet vid Länsstyrelsen har utförts i samarbete med en tvärsektoriell beredningsgrupp som har granskat relevanta frågor. Under processen har myndigheter, intressenter och allmänheten haft möjlighet att lämna synpunkter. Efter detta har en samlad bedömning och ett beslutsförslag tagits fram av beredningsgruppen.

Fakta: År 2021 producerades 5,7 TWh elektricitet inom länet. År 2030 förväntas det förmodade elbehovet uppgå till cirka 33 TWh och år 2045 till 55 TWh. Mareld är den andra havsbaserade vindkraftsparken som har lämnats in för beslut i länet, efter Poseidon. Mareld förväntas kunna producera 12 TWh fossilfri el per år, vilket motsvarar behovet för cirka 1,2 miljoner hushåll under ett år. Planerna är att placera Mareld cirka 40 kilometer väster om Lysekil och Orust, och den kommer att täcka en yta på cirka 306 kvadratkilometer med ett vattendjup på 450 meter. Parken kan inkludera upp till 165 vindkraftverk med en maximal höjd av 350 meter.