Partnerskap för framtiden - Privat kapital och offentliga investeringar i symbios

Foto: Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare släpper idag rapporten "Enorma offentliga investeringsbehov" som lyfter fram det betydande behovet av offentliga investeringar i Sverige. Mellan nu och 2040 krävs det att den offentliga sektorn investerar minst 1 427 miljarder kronor mer än vad som redan är planerat. För att möta dessa framtida behov uppmanar Handelskammaren till ett ökat samarbete med privata aktörer och att dra nytta av privat kapital i projekt som traditionellt sett har varit statens ansvar.

"Att hantera dessa investeringsbehov är strategiskt avgörande för Sverige. Misslyckande riskerar att underminera vår långsiktiga konkurrenskraft och minska vårt globala inflytande, säger Carl Bergkvist, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

"Behovet av energiproduktion måste nästan dubbleras för att klara av klimatomställningen, och det krävs underhåll och utbyggnad av vägar och järnvägar. Enbart statliga medel kommer inte att räcka till, och det offentliga måste överväga att öka samarbetet med privata aktörer. Vi ser inget annat alternativ än att även involvera privat kapital," fortsätter Bergkvist.

Diskussionen om det finanspolitiska ramverket pågår, med förslag om balansmål eller budgetunderskott för att frigöra medel. Men enligt Stockholms Handelskammare kommer detta inte att vara tillräckligt för att täcka behoven.

"Vår analys visar att det skulle ta 68 år att täcka dagens investeringsbehov genom enbart en statlig budget i balans. Vi måste öka statsskulden och samtidigt öppna upp för privat kapital," säger Bergkvist.

Idag är möjligheterna för offentlig-privat samverkan kring investeringar mycket begränsade, vilket kräver nya metoder och lagstiftning för att möjliggöra detta.

"Sverige behöver dra lärdomar från tidigare projekt och utveckla nya metoder. Vi kan dra nytta av erfarenheter från andra länder som framgångsrikt har genomfört sådana samarbeten. Regeringen måste nu förbereda ny lagstiftning för att möjliggöra större privat kapital," avslutar Carl Bergkvist.

Beräkningarna baseras på områden där det finns politisk majoritet för investeringar i riksdagen eller där expertmyndigheter har lämnat in specifika förslag.