Solör Bioenergi driver hållbart skogsprojekt

Ett nyligen uppstartat projekt kommer att fokusera på hållbar energiproduktion genom odling av energiskog för att få igång en nystart inom energiskogsbranschen. Foto: Nick Parfitt

Ett nytt projekt har startats för att främja hållbar energiproduktion genom odling av energiskog. Projektet syftar till att ge ny energi åt energiskogsbranschen och är delvis finansierat av EU. Solör Bioenergi bidrar med sin expertis och erfarenhet till projektet.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 600 000 användare dagligen. Företaget har verksamhet på 300 platser, främst i Sverige och Norge, där det producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Solörs verksamhet omfattar också energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Genom att utnyttja skogens resurser strävar Solör efter att bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Främja utvecklingen Solör Bioenergi Fjärrvärme deltar i ett projekt som sträcker sig från början av året till slutet av 2026 och är delvis finansierat av EU. Projektet syftar till att ge en nystart åt energiskogsbranschen och fokuserar på områden där odling och efterfrågan på energiskogsflis, särskilt salix (pil), är möjliga. Målet är att samla ledande salixaktörer i Sverige för erfarenhetsutbyte och samarbete. Projektet undersöker även koldioxideffekter, uppfyllande av hållbarhetskriterier och ekonomiska odlingskalkyler för energiskog med olika förutsättningar.

– Energisystemet och energimarknaderna utvecklas ständigt, och vi vill vara delaktiga i dialogen med befintliga och potentiella leverantörer av olika förnybara bränslen. Vi tror på långsiktiga relationer med lokala leverantörer och en förståelse för varandras verksamheter. Vi är glada att vara en del av detta projekt och bidra med vår kompetens och erfarenhet. Vi hoppas kunna bidra till utvecklingen inom salix, säger Erica Edfeldt Wehtje, teknisk chef för Solör-koncernen.

Projektet är ett samarbete mellan flera aktörer med lång erfarenhet av salix. Förutom Solör Bioenergi Fjärrvärme AB deltar Henriksson Salix AB, Laqua Treatment AB och Hjälmarbygdens Bioenergi. Projektet involverar också konsulterna Susanne Paulrud från RISE, specialiserad på bränsleegenskaper och förbränning, Kjell Andersson, tidigare näringspolitisk chef på Svebio, samt docent Håkan Rosenqvist, specialiserad på salixekonomi. Projektledare är Henriksson Salix AB, ett svenskt familjeföretag specialiserat på teknik och produktion av salix som biobränsle. Solör Bioenergis roll i projektet är att fungera som rådgivare, och flera experter inom verksamheten kommer att delta i arbetet under projektets gång.

Salix som biobränsle Salix är ett snabbväxande flerårigt trädslag som odlas som energiskog och skördas genom direktflisning var tredje eller fjärde år. Odlingen sker främst för produktion av biobränsle, men används även för sanering av tungmetaller i förorenad mark och för rening av kommunalt avlopps- och lakvatten.

Flis från salix används främst på en lokal marknad.

– Inom Solör Bioenergi använder vi salix som biobränsle på en del av våra anläggningar i södra Sverige, tillsammans med andra biobränslen, baserat på vad som passar bäst för våra behov. Vi vill undersöka möjligheten att öka användningen av salix och säkerställa att de krav och önskemål som finns när det gäller kvalitet, kostnadseffektivitet och regelverksefterlevnad uppfylls, säger Erica.