Elstatistik

tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd. 9.52 9 april 2024

Svenska kraftnät tar fram Sverigestatistik för produktion, förbrukning, import och export med mera varje dag.

När uppdateras statistiken?

Statistiken är baserad på uppmätta timvärden för förbrukning och produktion som rapporteras till eSett. I mitten av månaden publiceras data för föregående månad. Läs om vad vi baserar elstatistiken på sidan Beskrivning av statistiken.

Information om topplastimmen hittar du här

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.

9.52 9 april 2024

k