Debatt: Därför är virtuella kraftverk väsentliga för energiomställningen

Foto: Wenzel Brühl,

Skatteverkets nyliga beslut om skattereduktion för batteriinstallationer väcker liv i frågan om Sveriges roll i den globala energiomställningen. Enligt beslutet ska skattereduktion endast beviljas om batterierna främst används för att lagra egenproducerad el, vilket utmanar potentialen för teknik som virtuella kraftverk – en kritisk komponent i utbyggnaden av förnybar elproduktion.

Av: Wenzel Brühl, VP Growth Markets på sonnen

När lagringslösningar inte bara optimerar enskilda hushåll utan också bidrar till nätstabilitet blir det en win-win-situation för alla, även indirekt för dem som inte kan installera ett solcellssystem och ett batteri. Att begränsa fördelarna med sådan teknik genom subventioner är att inte utnyttja en värdefull resurs fullt ut och gå miste om en möjlighet. Jag vill därför diskutera varför virtuella kraftverk är avgörande för energiomställningen och hur begränsningar i skattereduktioner för lagring i hemmet sätter käppar i hjulet för en framtid där prosumenter aktivt deltar i att forma en grönare värld.

Sverige som föregångsland

År 2023 ökade solkraftsproduktionen i Sverige med imponerande 60 procent jämfört med föregående år, och nådde 3,2 TWh enligt Energiföretagen. Men mer förnybar energi innebär också större påfrestning på elnäten…

Sverige skulle, med sina gynnsamma förutsättningar, kunna ligga i framkant i omställningen från decennier som dominerats av fossil energi. Men i själva verket ligger Sverige efter många andra europeiska länder, särskilt när det gäller tillväxten av virtuella kraftverk, som spelar en avgörande roll för att främja smartare elnät.

Det är i kraftnäten som energiomställningen sker och där framtidens utmaningar finns. I USA har till exempel energidepartementet infört låneprogram för att påskynda utbyggnaden av virtuella kraftverk. Internationella energimyndigheten (IEA) publicerade också nyligen en rapport där kraftnäten beskrivs som den "svaga länken i övergången till ren energi", i vilken man uppmanar till utbyggnad och digitalisering av näten för ökad flexibilitet genom efterfrågeflexibilitet och energilagring.

Virtuella kraftverks roll i energiomställningen

Idag behöver elnätet integrera miljontals små producenter och förbrukare, vilket skapar större variationer i elproduktion och konsumtion beroende på väderförhållanden. I denna verklighet är virtuella kraftverk viktiga eftersom de ger den flexibilitet som behövs för att snabbt anpassa sig till fluktuationer i elnätet och säkerställa en stabil energiförsörjning till hushållen. Det kan till exempel innebära att ladda ett elfordon eller ett lagringssystem när det finns överskottsenergi i nätet, istället för att göra det när det finns brist på energi.

Dessutom ger virtuella kraftverk hushåll en aktiv roll på energimarknaden, där el som genereras av individuella system kan handlas med och bidra till ett smartare elnät. De kan tekniskt sett uträtta alla funktioner som tidigare var förbehållna konventionella kraftverk och har potential att ersätta dem på sikt. Förutsatt att enskilda anläggningar använder förnybara energikällor skulle detta avsevärt minska  koldioxidutsläppen. För att så småningom kunna eliminera kolkraftverken behöver vi en uppsjö av hållbara alternativ, och förnybara kraftproducenter i kombination med intelligenta lagringslösningar behövs för att möta denna globala utmaning.

Den nya energieran drivs av prosumenter

Virtuella kraftverk möjliggör den gemensamma handeln med producerad eller inmatad el från deltagande små producenter och lagringsenheter, vilket gör det möjligt för individer att bli aktiva deltagare på energimarknaden och agera som prosumenter. Det innebär att individer kan dra ekonomisk nytta av sitt engagemang på energimarknaden, något som tidigare varit förbehållet industriella leverantörer.

Virtuella kraftverk är inte bara ett teknologiskt framsteg, utan också en katalysator i övergången till en hållbar och förnybar energiframtid. Beslutet att begränsa skattereduktionen för hemmalagring kommer att bromsa denna övergång och hindra svenska hushåll från att fullt ut delta i den gröna energiomställningen.

Det är dags att omvärdera och främja teknik som virtuella kraftverk för att säkerställa att Sverige spelar en framträdande roll i den globala omställningen till en grönare och mer hållbar framtid. Egenkonsumtion utgör det första viktiga steget för prosumenter; själva grunden. Men om vi begränsar tekniken till endast självkonsumtion, inskränker vi även hushållens roll och potential i energiomställningen.