Ei rapport - Flaskhalsintäkter 2023 - Markant fall från 2022

Foto: Pixabay

Enligt elmarknadsförordningen är Energimarknadsinspektionen (Ei) skyldig att årligen publicera en rapport som redogör för hur systemansvariga för överföringssystem (TSO) använde intäkter från överbelastning, även kända som flaskhalsintäkter, under det föregående kalenderåret. Rapporten för 2023 är nu tillgänglig.

En summering av Ei:s rapport visar att de samlade flaskhalsintäkterna för 2023 var knappt 21 miljarder kronor. Det är en betydande minskning jämfört med 2022, då siffran var nära 73 miljarder kronor. Den primära anledningen till denna avsevärda skillnad är främst mindre prisskillnader mellan de fyra svenska elområdena. Intressant att notera är att flaskhalsintäkterna även har minskat vid gränserna till andra länder, vilket indikerar att prisskillnaderna mellan Sverige och omvärlden var mindre år 2023 jämfört med 2022.

Rapporten redogör detaljerat för hur de rapporterade flaskhalsintäkterna fördelar sig. Enligt elmarknadsförordningen ska dessa intäkter användas för att säkerställa tillgänglighet och öka överföringskapaciteten, exempelvis genom investeringar i nya infrastrukturprojekt. Om målen i elmarknadsförordningen uppfylls tillräckligt kan en del av intäkterna användas för att sänka transmissionsnätstariffen. Svenska kraftnät rapporterar att de under 2023 har använt cirka 3,8 miljarder kronor för åtgärder inom ramen för de prioriterade målen och cirka 5,9 miljarder kronor för tariffreduktion. Dessutom har 26,8 miljarder kronor av flaskhalsintäkterna betalats ut som elstöd till svenska elkunder enligt regelverket i krisinterventionsförordningen.

Ei har nu officiellt överlämnat rapporten till Acer (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators), en byrå för samarbete mellan EU:s tillsynsmyndigheter inom energiområdet.