”Lägre elpriser i elområde SE4” - Ny transformatorstation viktig pusselbit

OX2 ser störst behov av energilagring i elområde 4 eftersom elområdet har stora svängningar i elpriset och det finns flaskhalsar i nätet. Skiss: OX2

Trots flera nya vindparksprojekt har Sveriges sydligaste elområde, SE4, fortfarande ett underskott på produktion av el samtidigt som elöverföringen begränsas av flaskhalsar i det ålderstigna stamnätet. I oktober invigde Eon och Svenska Kraftnät en transformatorstation i Småland, som lyfts fram som en viktig pusselbit för att ansluta 700 MW förnyelsebar vindkraft i elområde 4.

Text: Pierre Eklund

Foto: Christian Andersson/Eon, SR Energy och OX2

En dimmig måndagsförmiddag i oktober, i medieskuggan av andra stora händelser i världen, samlades ledande representanter för Eon, Svenska Kraftnät, SR Energy, OX2, Siemens samt landshövdingen i Kronobergs län för att inviga Eons nya transformatorstation Hageskruv i de småländska skogarna utanför Lenhovda, Uppvidinge kommun.

– Spänning och lite dimmigt. Det är som en dramatisk film där man kommer in i en mycket stor händelse, och det är det här verkligen. För det här är inte bara en transformatorstation, det är en port eller möjlighet till allt som vi behöver i Kronoberg, förklarade Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län vid invigningen.
– Vi har flest jobb per invånare i hela Sverige och mest export. Vi har många entreprenörer och företag som kvider för att de behöver medarbetare, och de behöver framförallt energi.

 

b
Peter Hjalmar, regionchef Syd Foto: Christian Andersson/E.on

 

Trots att det under en längre tid har lagts ner flera produktionsanläggningar i Sverige, bland annat kärnkraft, exporterar Sverige stora mängder el, men på grund av flaskhalsar i det ålderstigna och många gånger underdimensionerade svenska elnätet kan inte dagens produktion täcka all efterfrågan på el. Elnät, transformatorstationer och annan utrustning behöver moderniseras. Transformatorstation Hageskruv, som är byggd intill transmissionsnätet och i närheten av stora vindparker, ses som en viktig pusselbit för överföring av el i södra Sverige.

– Vid den nya stationen passerar Svenska Kraftnäts 400 kV-ledning och vi har nu kopplat in oss på Svenska Kraftnäts station och nätet med den nya stationen Hageskruv 130/400 kV. Invigningen av Hageskruv möjliggör för anslutning av totalt 700 MW vindkraft in i elområde SE4, berättar Peter Hjalmar, regionchef syd vid Eon Sverige AB.
– Nätförstärkningslån och kortare tillståndsprocesser har gjort detta samarbetsprojekt med Svenska Kraftnät möjligt.

 

Flera vindkraftsprojekt
Våren 2023 meddelade Klimat- och näringslivsdepartementet att utbyggnaden av vindkraft är viktig för att bidra till klimatomställningen och elektrifieringen inom framför allt transportsektorn och industrin. I slutet av 2022 hade Kronobergs län 83 vindkraftverk, varav omkring 60 är placerade i Uppvidinge där det finns tillstånd att bygga totalt 110 vindkraftverk. Den senaste vindparken, SR Energy Tvinnesheda, driftsattes i september 2022. Parken har 47 vindkraftverk med en beräknad årlig produktion på cirka 600 GWh.

– I området finns ett antal vindparker som allt eftersom de byggs kopplas in i klustret. Under 2023 kopplade vi in OX2:s vindpark Karskruv, och framåt finns ytterligare en rad parker som kommer att byggas och kopplas in, säger Peter Hjalmar.

– Allt har genomförts på ett fantastiskt sätt. OX2 och SR Energy är kunder till oss, Siemens har byggt vår station och vi har ett anslutningsavtal med Svenska Kraftnät. Det jag tar med mig härifrån är hur vi tillsammans har möjliggjort energiomställningen.

– Samverkan är nyckeln för att lyckas, och allas bidrag är lika viktigt.
 

Arbetena med planering av klustret, som har pågått sedan 2009, har enligt Peter Hjalmar varit utmanande. Våren 2014 skickades förfrågningsunderlagen ut för byggnation av elnät med anslutning till ny stamstation vid Hageskruv.

– I klustret finns nu två transformatorstationer. Bredhälla driftsattes 2022 för att koppla in vindparkernas 130 kV-ledningar där elen nu överförs till Hageskruv 130/400 kV.

– Vår stora, tunga och tekniskt komplicerade transformator som transformerar vindelen ut på stamnätet är på 750 MVA. Förhoppningsvis kommer bidraget märkas genom lägre elpriser i elområde SE4.

b
SR Energy, tidigare Stena Renewable, har tagit fram tillståndet för Vindpark Tvinnesheda och byggt parken genom sitt helägda dotterbolag Tvinnesheda Energi. Parken, som driftsattes i september 2022, har en effekt på max 202 MW och produktion på 600 GWh/år. Foto: SR Energy

OX2, en av Europas ledande utvecklare av förnybara energikällor, har dessutom beslutat att bygga sitt första batterilagringsprojekt i Bredhälla på en yta på en hektar. Energilagret ska bestå av 21 containrar med batterier som ska lagra vindel från OX2 vindparker Karskruv och Marhult som sedan säljs när det råder underskott av el i nätet. Batterianläggningen, som kommer ha en installerad effekt på cirka 45 MW, planeras att tas i drift våren 2024.

OX2:s energilager kommer att leverera stödtjänster i form av frekvensreglering till Svenska Kraftnät och bidra till att upprätthålla balansen i de svenska och nordiska elsystemen, säger Michiel van Asseldonk, ansvarig för systemtjänster och energilagring vid OX2.
Anläggningens funktion innebär också att el kan lagras vid överproduktion och därefter användas vid behov vid lägre energiproduktion. Det innebär att obalanser mellan efterfrågan och utbud minskar, och elnätet kan uppnå högre flexibilitet och stabilitet.

 

Ny station i Norrland

I augusti togs också det första spadtaget för Eons nya stamnätsstation Nässe utanför Sollefteå, som möjliggör ökad vindkraftsproduktion och i förlängningen fler industrisatsningar i Sollefteå och Kramfors kommuner. Stationen, som får två stycken 600 MW transformatorer kommer att ansluta mot Svenska Kraftnäts kommande station i området. I det så kallade Nässe-klustret kommer Eon även bygga regionledningar till fyra vindkraftsprojekt i Sollefteå och Kramfors kommuner, som planeras vara driftsatta i juni 2025.

– Det här spadtaget symboliserar ännu en storsatsning från Eons sida. Tack vare stamnätsstationen kan vi ansluta mer vindkraft från regionen och därmed möjliggöra flera viktiga industrisatsningar, säger Martin Höhler, vd för Eon Energidistribution.

Samarbetet med kommunen har varit intensivt i många år och visar än en gång hur viktigt den nära och proaktiva dialogen är.