SMR-projektet SOLSTICE

SMR-anläggningen SEALER-55 beräknas få en effekt på upp till 55 MW. Foto: Blykalla

SMR-projektet Solstice – en viktig faktor till konferensen Converging Energy Technologies fokus på Small Modular Reactor – utvecklar Sveriges första modulära blykylda testanläggning i Oskarshamn.

AV PIERRE EKLUND | FOTO: UNIPER, BLYKALLA, PIERRE EKLUND

Under projektet Solstice ska Kungliga Tekniska Högskolan och energibolaget Uniper Sverige, partners till konferensen Converging Energy Technologies 2022, och företagen Swedish Modular Reactors och Blykalla ta fram en svensk småskalig modulär kärnkrafts-reaktor under namnet Sealer (Swedish advanced lead reactor). I ett första steg ska projektet bygga en modulär blykyld testanläggning vid Oskarshamn kärnkraftverk, där Uniper-koncernen är majoritetsägare. I februari i år beviljades test-anläggningen 99 miljoner kronor i forsknings-anslag av Energimyndigheten. 

bild
Johan Lundberg, vd OKG och styrelseledamot i Swedish
Modular Reactors, är nöjd med Energimyndighetens beslut
att stötta byggnationen av en testanläggning. Foto: Uniper

– Beskedet har ett stort symboliskt värde för svensk kärnkraft, och är ett viktigt steg för utvecklingen av ny kärnkraft i Sverige, sa Johan Lundberg, vd OKG och styrelseledamot i Swedish Modular Reactors, vid beskedet.

Utifrån testreaktorn, som ska vara eldriven och i drift senast 2024, och dess resultat är tanken att bygga en nukleär demonstrations-reaktor. Anläggningen kommer användas för att vidareutveckla teknologin med målsättning att bygga en fullskalig kommersiell SEALER-55, en småskalig kärnkraftsreaktor, innan 2030.

– Den globala elkonsumtionen beräknas fördubblas till 2050 samtidigt som det tar för lång tid och är för kostsamt att bygga stora konventionella kärnkraftverk. SEALER-55, som kan bidra till att täcka behovet, har en eff ekt på upp till 55 MW, berättade Janne Wallenius, professor i reaktorfysik på KTH och medgrundare till Blykalla under konferensen Converging Energy Technologies.

bild
Sveriges första SMR-testanläggning ska byggas vid Oskarshamn kärnkraftverk. Foto: Uniper

Den färdigbyggda reaktorn ska installeras i ett bergrum 15 meter under jord, och utrustas med ett bränsle av höganrikat uran. Systemet kyler sig själv med hjälp av naturlig cirkulation genom bly. I reaktorn fi nns 800 ton bly.

– Det som skiljer sig mot övriga SMR-projekt som vi har hört om idag är att detta är en högtemperaturreaktor som verkar mellan 400 och 550 grader, vilket innebär att vi kan producera väte. Vi kan också producera biokol som är avgörande för att svensk stålindustri ska kunna bli fossilfri. Det är alltså en stor marknad, menar Janne Wallenius. ◆

bild
Janne Wallenius, professor i reaktorfysik på KTH och medgrundare till Blykalla, berättade entusiastiskt om SEALER-55 under konferensen Converging Energy Technologies. Foto: Pierre Eklund