Energimyndigheten får i uppdrag att se över hur energianvändning kan effektiviseras

Foto: Pxels

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att analysera hur användningen av energi, effekt och resurser kan effektiviseras i olika delar av samhället. Syftet med uppdraget är att underlätta utfasning av fossila bränslen genom elektrifiering.

Energieffektivisering spelar en viktig roll i en pågående elektrifieringen av Sverige och i genomförandet av regeringens nationella elektrifieringsstrategi. Den spelar också en viktig roll för att nå klimatmålen. Energi- och resursanvändningen behöver vara effektiv för att klimatmålen ska kunna nås på ett hållbart sätt. Effektiv energianvändning är även högt upp på agendan inom EU som ett sätt att snabbt minska beroendet av import av fossila bränslen och öka konsumenters motståndskraft mot höga energipriser.

- Vi leda klimatomställningen och skapa tusentals nya jobb. Det kommer att kräva stora mängder el, när transporter och industri ställer om. Då måste vi använda vår energi på bästa sätt, i alla delar av samhället. Energieffektivisering är ekonomiskt smart, och dessutom bra för vår energisäkerhet, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar

Regeringen bedömer att det finns en stor potential för ytterligare energieffektivisering. Effektiviseringstakten bör öka genom att ta tillvara den samhällsekonomiskt effektiva potentialen i olika sektorer. I elektrifieringsstrategin slår regeringen fast att särskilt fokus ska läggas på möjligheterna att minska effekttoppar i samband med effektivare energianvändning för att underlätta en snabb elektrifiering. Även flexibilitet i elanvändningen, där effektbehov flyttas utan att det totala energibehovet ändras, behövs i större utsträckning i elsystemet framöver.

Regeringen ger nu Energimyndigheten i uppdrag att bland annat:

  1. Identifiera och analysera den samhällsekonomiska potentialen för energieffektivisering i olika sektorer och verksamheter vid olika scenarier.
  2. Analysera styrmedel som påverkar energianvändningen, i syfte att minska effektbehovet vid topplastsituationer när elbehovet är som högst.
  3. Genomföra en kvalitativ och kvantitativ analys av miljöeffekter och resursanvändning i olika elektrifieringsscenarier.

Energimyndigheten ska senast den 15 december 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Källa: Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet