Kalmar Energi ska göra en effektökning av pannan på Moskogen

Moskogen. Foto: Klamar Energi

Kalmar Energi har för avsikt att göra en effektökning av pannan på Moskogen. Effektökningen skulle innebära ett minskat beroende av värmecentralen Draken i centrala Kalmar. Det betyder att vi får färre bränsletransporter genom centrala Kalmar samt bättre utnyttjande av biobränslen i och med den högre verkningsgraden på pannan i Moskogen. En ökning av fjärrvärmeproduktionen i Moskogen resulterar också i ökad elproduktion vilket gynnar regionen.

Ansökan om tillstånd från Länsstyrelsen
Kalmar Energi har lämnat in ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen Kalmar län. Samrådet kommer ske i slutet av juni och det kommer då preciseras vilka utredningar som krävs för att klarlägga effektökningens påverkan på närområdet. Pannan på Moskogen är dimensionerad för en högre effekt än vad nuvarande tillstånd från Länsstyrelsen Kalmar län tillåter. En effektökning kommer alltså inte kräva en ombyggnad av anläggningen utan endast smärre tekniska åtgärder invändigt på anläggningen. Effektökningen innebär att antalet bränsletransporter till Moskogen kommer att öka. En ökad mängd renat rökgaskondensat som släpps till Tomtebybäcken är också en följd av effektökningen.

- I takt med att Kalmar växer så ökar behovet av både el och värme, en effektökning av pannan hjälper till att tillgodose det behovet, säger Joakim Andersson, produktionschef på Kalmar Energi. Det känns bra att kunna ta tillvara på den kapacitet som pannan har, istället för att bygga ut någon annanstans avslutar Joakim.

Under hösten kommer Kalmar Energi genomföra utredningar för att i detalj kartlägga hur en effektökning påverkar närområdet. Kalmar Energi kommer också att bjuda in fastighetsägare/boende i området och andra berörda, som exempelvis myndigheter och föreningar, till samråd för att presentera vad effektökningen innebär för närområdet och fånga upp eventuella frågor och synpunkter.