Kraftringen och Svea Solar bygger solpark söder om Klippan

Ungefär så här kommer det att se ut från ovan med 4 500 paneler på plats. Illustration: Svea Solar.

Arbetet med att bygga Klippans första solcellspark går in i nästa fas. Under hösten 2022 driftsätts parken, vars elproduktion motsvarar årsbehovet av el till 1000 elbilar eller hushållsel till 600 villor*. Nyligen har Kraftringen tecknat avtal med Svea Solar, som får uppdraget att uppföra solparken.

- Glädjande att vi nu är ett steg närmare att förse Klippanborna med närproducerad förnybar kraft från solen. Under upphandlingen togs anbud in från flera aktörer på marknaden och höga krav har ställts, framför allt inom områden som hållbarhet och arbetsmiljö/elsäkerhet, säger Adam Jomaa, projektledare för solparken på Kraftringen.
 

- Klimatkrisen och de höga elpriserna vi sett den senaste tiden har tydligt visat att vi behöver mer förnybar och närproducerad energi. Denna solpark kommer att ge ett betydande bidrag till den lokala energiförsörjningen i Klippan. Att solparker faktiskt kan bidra till att förbättra den biologiska mångfalden är få som känner till, vi är stolta över att tillsammans med Kraftringen visa hur det kan se ut. Vi ser fram emot att gå in i nästa fas och bygga ut solparken, säger Magnus Bergqvist projektledare på Svea Solar.

- Vi kommer så in blommande ängsväxter med en teknik och frömix som bygger på markägarnas kunskap och de lokala förutsättningarna. Under projektet anläggs sandblottor och död ved placeras ut för att skapa boplatser för vilda bin och andra viktiga pollinatörer. Vi kommer dessutom skydda och stärka befintliga biotoper och fortlöpande utvärdera ytterligare åtgärder tillsammans med lokala aktörer, avslutar Adam Jomaa, projektledare för solparken på Kraftringen.

Solparken kommer att uppföras vid Forsby, strax norr om Krika, och markanvändningen är en viktig fråga för Kraftringen. Markägarnas får kommer beta inom solparken och flera åtgärder genomförs för att öka den biologiska mångfalden i och omkring solparken och underlätta för de viktiga pollinerande insekterna som har minskat i antal under senare år**.

Solkraft står i dagsläget för en liten men snabbt växande andel av elproduktionen i Sverige. Under 2020 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar med 50 procent och i början av 2021 fanns totalt 65 819 solcellsanläggningar. Solkraft är ett bra komplement till el från vind och kraftvärme som genererar mindre el under sommarhalvåret.

Fakta om solparken

  • Plats: Forsby (Mellan Klippan och Krika)
  • Yta: 3 hektar
  • Installerad effekt: 3 MWp
  • Årsproduktion: 3000 MWh
  • Investering: ca 20 Mkr
  • Antal paneler: 4500 st bifacial-paneler (som ger elproduktion även från baksidan)
  • Start för markarbete: Mars/april 2022
  • Byggstart: Preliminärt juni/juli 2022
  • Driftstart: Preliminärt augusti/september 2022