Samråd på gång inom NordSyd

Arbete med att stärka och bygga ut transmissionsnätet för el i Sverige är i full gång. I investeringspaket NordSyd har lednings-och stationsprojekt i Västerås, Uppsala och Sollefteå nu varit igång i över ett år och första steget i tillståndsprocessen, myndighetsdialoger genomfördes under 2021. Nästa steg för projekten är val av korridor och samråd under år 2022.

Arbetet med förstärkningar av elnätet är i full gång och NordSyd är en viktig pusselbit. Hela investeringspaket NordSyd består av en rad åtgärder som på sikt kommer att göra det möjligt att möta förbrukningsökningar, modernisera de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del i energiomställningen i Sverige.

De ledningsprojekt som nu startat inom NordSyd, i Västerås, Sollefteå och Uppsala bjöd under sommaren 2021 in bland andra kommuner, länsstyrelser, regioner och myndigheter till första steget i tillståndsprocessen för ledningarna, myndighetsdialogen. Nu går projekten in i nästa steg då det är dags för samråd med berörda fastighetsägare och andra viktiga intressenter i området.

- Vi har fått in mycket värdefull information i våra myndighetsdialoger och känner att vi har bra underlag för att kunna hitta förslag på dragning av ledningen. Det är viktigt att vi har med ett realistiskt och genomarbetat sträckningsförslag in i samråden som kommer i år, säger Dan Alvinge, samordnade för Delprojektledarna som ansvarar för Tillstånd inom NordSyd.

Samråden en viktig del när vi planerar en ny elförbindelse

Både myndighetsdialogen men framför allt samrådsprocessen är viktiga delar när vi planerar en ny elförbindelse. Då bjuder vi in de som berörs av våra planer att bygga ut transmissionsnätet för att ta del av utbyggnadsförslaget och lämna yttranden. När samrådsperioden är över sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse där Svenska kraftnät även bemöter yttranden och besvarar vanliga förekommande frågor. Tillsammans med tidigare identifierade värden och myndighetsdialogen utgör de inkomna yttrandena beslutsunderlaget för valet av en lämplig sträckning som sammantaget ger så liten påverkan som möjligt på omgivningen. En koncessionsansökan för den valda sträckningen och det tekniska utförandet skickas sedan in till Energimarknadsinspektionen (Ei) som handlägger ärendet och beslutar om Svenska kraftnät får tillstånd att bygga ledningen enligt föreslagen utformning.

Informationsmöten för dialog

Datum för respektive samråd är ännu inte bestämt men berörda parter kommer få information i god tid innan samrådstiden startar. I samband med samrådsperioden bjuds berörda parter in till informationsmöten för att presentera föreslagen sträckning för respektive projekt.

- På dessa möten kan vi ha en dialog kring förslaget och svara på frågor från berörda parter. I dagsläget planerar vi att genomföra informationsmöten digitalt för våren 2022, men vi följer hela tiden utvecklingen för rekommendationerna för sammankomster och anpassar oss efter dem, säger Dan Alvinge.

Projekt inom NordSyd som kommer genomföra samråd under 2022:

Karta över projekt inom NordSyd

Sollefteå
En ny 400 kV-ledning i Västernorrland och i Sollefteå kommun mellan stationerna Betåsen och Nässe

Karta över projekten i Uppsala  inom NordSyd

Uppsala
En ny 400 kV-dubbelledning mellan Mehedeby i Tierps kommun, via två nya stationer med arbetsnamn Hovgården och Vedyxa i Uppsala kommun, till Odensala i Sigtuna kommun. Från de två nya stationerna planeras även 220 kV-anslutning till redan existerande stationer.

Karta över Västeråsprojekten i NordSyd

Västerås
En ny 400 kV-ledning mellan station Bysingsberg i Västerås kommun och station Hamra i Enköpings kommun. Ledningen kommer ansluta till en kommande station Munga.