Nyheter i säkerhetsskyddslagen – Energimyndigheten tillsynsmyndighet

Foto: Hal Gatewood/Unsplash

Den treåriga Säkerhetsskyddslagen kommer från den 1 december 2021 i en ny och uppdaterad kostym. Förändringarna i lagen påverkar både verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheterna. Energimyndigheten blir tillsynsmyndighet inom energisektorn för enskilda verksamhetsutövare inom fjärrvärme-, naturgas, olje- och drivmedelsförsörjning.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten blir samordningsmyndigheter för den ändrade säkerhetsskyddslagstiftningen som gäller från den 1 december 2021. De ska bland annat ta fram metodstöd för tillsyn och samråd och leda ett samarbetsforum där tillsynsmyndigheterna ingår. Syftet är att underlätta samordning och uppnå en effektiv och likvärdig tillsyn.

Förändringar för tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare:

Verksamhetsutövarnas ansvar ändras från den 1 december 2021 och några av förändringarna innebär att:

  • de har en skyldighet att anmäla sig till ansvarig tillsynsmyndighet ifall man bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
  • säkerhetsskyddschefens roll blir mer framträdande och ansvar och mandat blir stärkt och förtydligat.
  • de ska samråda med sin tillsynsmyndighet vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och i samband med vissa säkerhetsskyddsavtal.
  • de kommer behöva ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer än tidigare, samt genomföra och dokumentera en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning när verksamhetsutövaren avser att ingå säkerhetsskyddsavtal.

Några av förändringarna för tillsynsmyndigheterna innebär att:

  • undersökningsbefogenheter införs, vilket ställer krav på den som står under tillsyn. Exempelvis att ta fram information och ge tillträde till områden och lokaler.
  • möjlighet att utfärda förelägganden, som kan förenas med vite.
  • tillsynsmyndigheter får utfärda sanktionsavgifter, för vissa överträdelser enligt säkerhetsskyddslagen, på upp till 50 miljoner kronor.

Källa: Energimyndigheten