Stadsförnyelseprojekt i Helsingborg

Reningsverket i centrala Helsingborg ska byggas över samt få en tillbyggnad. NCC har kammat hem uppdraget av Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA). Överbyggnaden utförs för att möjliggöra ett stadsförnyelseprojekt bredvid reningsverket. Ordervärdet beräknas uppgå till cirka 275 miljoner kronor. 

För att projetket ska fungera, framförallt med tanke på lukt, ska anläggningen byggas över och delvis täckas med grönytor. På detta sätt möjliggörs kontor och bostäder på nära avstånd till reningsverket.

– Syftet med den här typen av entreprenad är att tidigt få en interaktion med driftorganisationen, att samla NSVAs och NCCs kompetens i en projektorganisation. På så vis får vi ett bättre och mer kostnadseffektivt projekt. Vi har redan denna form av samarbete med NCC i vårt samverkansprojekt för det nya vattentornet i Helsingborg, säger Jenny Juliusson, projektledare NSVA.

I NCC:s uppdrag, som är en utförandeentreprenad i samverkan, ingår förutom överbyggnaden även att bygga lokalerna till reningsverkets nya besökscentrum samt utvecklingsanläggning. I utvecklingsanläggningen ska NSVA och Helsingborgs stad införa ett nytt avloppssystem som separerar matavfall, toalettavfall och övrigt spillvatten.

Första fasen inleds omgående där parterna ska projektera, planera och komma fram till ett entreprenadriktpris för uppdraget. Den andra fasen då byggnationen sker beräknas påbörjas i april 2018. Projektet beräknas vara helt klart i maj 2020.

– Tillsammans med NSVA genomför vi nu uppdraget att bygga över reningsverket medan det parallellt är i full drift. Byggnationen innefattar även många olika arbetsmoment på flera olika platser inom området vilket gör det till ett komplext men mycket intressant projekt, säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure.