Lönsamt med investeringar i bioraffinaderi

Processum leder förstudieprojektet ”Flaggskepp Bioraffinaderi”, som stöds av 13 företag representerande skogsägare liksom skogs-, kemi- och detaljhandelsföretag. Projektet genomförs för att utreda förutsättningar för att realisera ett nytt, fullskaligt bioraffinaderi baserat på hållbar skogsråvara.

På uppdrag från projektet har konsultfirman Pöyry framställt ett omfattande underlag som nu har redovisats för projektets styrgrupp. Av resultaten framkommer bland annat att en investering i ett bioraffinaderi har förutsättningar att bli lönsam och ge ett positivt bidrag till en framtida bioekonomi.

– Rapporten visar på goda förutsättningar för projektet, vilket självklart är mycket glädjande även om det är många viktiga frågor som ska besvaras innan det kan bli verklighet. Vi hoppas och tror att Flaggskepp Bioraffinaderi ska bli en viktig del av den framtida bioekonomi som så många talar om, kommenterar Lars Winter, vice ordförande i Processum och vd för Domsjö Fabriker.

– De resultat som Pöyry har presenterat tyder på goda förutsättningar för en anläggning av denna typ, säger Jonas Joelsson, forskningschef Processum och projektledare för Flaggskepp Bioraffinaderi. Samtidigt ska man vara medveten om att ett förverkligande av en sådan anläggning är en lång process. Förstudien var det första steget för att ge underlag inför ett investeringsbeslut. Det ska bli mycket intressant att följs den fortsatta utvecklingen.

Nästa steg blir att tillsätta en projektorganisation som speciellt ska utreda hur tillgång på råvara kan säkras samt hur investeringen ska finansieras. Arbetet bedöms ta upp till tre års tid och ska utgöra ett konkret underlag för ett beslut om huruvida investeringen ska genomföras eller inte. Följaktligen kommer ett eventuellt beslut om genomförande att medföra att ett storskaligt bioraffinaderi tidigast kommer starta år 2023, detta under förutsättning att lokalisering fastställts och miljötillstånd för verksamheten erhållit.