Insamlingen av uppgifter om koldioxidutsläpp från sjötransporter harmoniseras

Utsläppen av växthusgaser från internationella sjötransporter beräknas utgöra omkring 2–3 procent av de totala utsläppen av växthusgaser, vilket är mer än utsläppen för någon enskild EU-medlemsstat. Enligt Europeiska kommissionen bör koldioxidutsläppen från sjötransporter i EU minskas med 40 procent från 2005 års nivå fram till 2050. Foto: Creative Commons, kredit: Hermann

Europeiska kommissionen har lämnat ett förslag till förordning för att anpassa insamlingen av uppgifter om koldioxidutsläpp från sjötransporter i EU till det motsvarande globala datainsamlingssystemet. 

Frågan gäller en ändring av EU-förordningen om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter eller den så kallade MRV-förordningen (monitoring, reporting and verification).

Syftet med det förslag till förordning som Europeiska kommissionen lämnade den 4 februari 2019 är att anpassa den gällande EU-förordningen till Internationella sjöfartsorganisationens (International Maritime Organization, IMO) nya system för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja. Harmoniseringen minskar rederiernas administrativa börda och deras kostnader för två olika system.

Förordningen tillämpas på fartyg med en bruttodräktighet på minst 5 000 och som anlöper EU-hamnar i samband med sjötransporter. 

Med stöd av MRV-förordningen kan man samla in uppgifter om koldioxidutsläpp från alla fartyg som anlöper en hamn i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det är meningen att MRV-förordningen även framöver ska kvarstå till den del den gäller möjligheten att verifiera och offentliggöra uppgifter om enskilda fartygs koldioxidutsläpp.

Tack vare enhetlig övervakning och rapportering får man information om utsläppen från sjötransporter på global nivå. Informationen behövs för att det ska vara möjligt att planera olika metoder för att minska utsläppen.