Marint samarbete för svensk elförsörjning

Foto: Jp Fischman/Unsplash

Svenska kraftnät, Sveriges geologiska undersökning (SGU), och Sjöfartsverket har kommit överens om ett nytt samarbete för att säkerställa en trygg och hållbar marin el-infrastruktur för framtiden. Detta är en viktig åtgärd med tanke på det förändrade säkerhetsläget i Sveriges närområde.

Med hänsyn till det förändrade säkerhetsläget och det ökade behovet av Svenska kraftnäts marina beredskap och totalförsvarsförmåga inom el-infrastruktur har ett nytt samarbete mellan Svenska kraftnät, SGU och Sjöfartsverket uppstått. Samarbetet kommer att stärka den statliga förmågan inom marina uppdrag, inklusive inspektion och övervakning av befintliga sjökablar samt bottenundersökningar inför nya sjökabelförbindelser. Samarbetet kommer även främja kunskapsdelning och utveckling inom det marina området.

Philip Winberg, projektledare för havsrelaterade projekt på Svenska kraftnät, uttrycker entusiasm för samarbetet:

Det är glädjande att vi nu ökar våra möjligheter att utföra marina uppdrag för Svenska kraftnäts nuvarande och framtida anläggningar till havs. Tillsammans med SGU och Sjöfartsverket kan vi bidra till att stärka svenska statens beredskapsförmåga för sin marina infrastruktur och samtidigt säkerställa en trygg elförsörjning för Sverige och våra grannländer.

SGU kommer under 2024 att utföra geofysiska och geotekniska undersökningar för den nya Gotlandsförbindelsen och bidra med kunskap och information om de geologiska förutsättningarna på havsbotten. Det handlar om att förstå hur havsbottnen ser ut och vad den består av.

– Vi på Sveriges geologiska undersökning är mycket glada över samarbetet och tror att just samverkan är en nyckelfaktor för att bygga ett robust samhälle. Med hjälp av vårt specialutrustade undersökningsfartyg Ocean Surveyor kommer vi att generera den information som behövs både för planering av ny marin infrastruktur i havet och för kontroll och underhåll av redan existerande anläggningar, säger Lovisa Zillén Snowball, avdelningschef för avdelningen samhällsplanering vid SGU.

Sjöfartsverket kommer att tillhandahålla kapacitet för sjömätning. Uppdragen kommer bland annat att genomföras med hjälp av forskningsfartyget Svea utomskärs, som ägs av SLU men opereras och bemannas av Sjöfartsverket. Inomskärs och närmare kusten kommer Sjöfartsverkets egna sjömätningsfartyg att användas.

– Vi är glada att kunna bidra till den ökade förmågan inom marin el-infrastruktur genom detta samarbete. Det här kommer att vara en löpande inspektion under ett antal år, och vi är redan igång med förberedelser, säger Björn Gustafsson, gruppchef vid Sjöfartsverkets avdelning för sjögeografi.

Bakgrund:

Svenska kraftnät förvaltar och ansvarar för driften av svenska statens transmissionsnät för el, inklusive sjökabelförbindelser i Östersjön och Västerhavet. På grund av det förändrade säkerhetsläget bedömer Svenska kraftnät att det finns ett ökat behov av inspektioner och tillsyn av sjökabelförbindelserna samt ett ökat behov av marin beredskap och totalförsvarsförmåga för svenska staten för att hantera den marina infrastrukturen. Samtidigt har det nya säkerhetsläget påverkat Svenska kraftnäts möjligheter att få tillstånd för sjömätningar och spridning av information från sådana mätningar, vilket påverkar Svenska kraftnäts möjlighet att upphandla arbeten med inspektioner och sjömätningar från den privata sektorn.