Ei begär elnätsföretagsdata om ansluten kraftproduktion

Foto: Piqsels

I mars kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att skicka skriftliga begäranden till samtliga elnätsföretag som påverkas av kraven i Europeiska kommissionens förordning om nätanslutning av generatorer (RfG). Dessa begäranden innebär att företagen ombeds lämna in information om sina anslutna kraftproduktionsanläggningar till Svenska kraftnät. Därefter ansvarar Svenska kraftnät för att sammanställa och överföra denna information till ENTSO-E.

Enligt ellagen är elnätsföretagen förpliktade att ansluta elproduktion till elnätet och vid anslutningen måste de alltid följa bestämmelserna i RfG. Samtliga elproduktionsanläggningar över 800 W som ansluts måste uppfylla de tekniska kraven som specificeras i RfG. Denna förordning har varit fullt tillämplig i Sverige sedan april 2019.

Syftet med RfG-reglerna är att fastställa enhetliga regler för anslutning av elproduktion till elnätet. Dessa regler syftar till att säkerställa rättvisa konkurrensvillkor på den inre elmarknaden, främja systemsäkerhet och integreringen av förnybar el, samt stödja en unionsomfattande elhandel. Dessutom är RfG-reglerna utformade för att garantera att kraftproduktionsanläggningarnas kapacitet används på ett adekvat, öppet och icke-diskriminerande sätt för att skapa likvärdiga förutsättningar inom hela unionen.

Det är värt att notera att även under 2023 begärde Ei att ett betydande antal elnätsföretag skulle lämna skriftlig information om mängden ansluten elproduktion och eventuella förändringar sedan RfG trädde i kraft.

Källa: Energimarknadsinspektionen