Statkraft planerar produktionsanläggning för vätgas i Göteborgs Hamn

Göteborgs hamn är nordens störta hamn och kan snart komma att tillhandahålla vätgas producerad på hamnens egna områden. Bild: Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamn och det norska energibolaget Statkraft planerar en produktionsanläggning för vätgas inom hamnområdet, med driftstart 2023. Inledningsvis ska anläggningen ha en kapacitet på fyra MW, vilket ger en produktion av upp till cirka två ton vätgas per dygn. Göteborgs Hamn och Statkraft har ingått ett avtal för fördjupad utredning av möjligheterna för en anläggning av mellanlager och etablering av en tankstation inom Göteborgs hamn. Nu inleds en förstudie med fokus på i huvudsak säkerhetsaspekter som beräknas vara klar i början av 2022.

– Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och knutpunkt för transporter från fartyg, tåg och lastbil samt inrymmer en stor mängd tunga maskiner för hantering av gods. Vätgas skapar en potential att ersätta fossil diesel inom samtliga transportslag, säger Arvid Guthed, Hamnutvecklingschef på Göteborgs Hamn.

Anläggningen planeras med en kapacitet på fyra MW i startskedet, vilket ger en produktion på ca två ton vätgas/dygn. Detta motsvarar minst 2 200 liter diesel och kan bidra till att reducera CO2 utsläpp med minst 4 ton varje dag. Kapaciteten kan utvidgas om efterfrågan och nya användningsområden tillkommer.

– Vi vet att det redan nu finns en stor efterfrågan i och kring hamnen att använda fordon som drivs av vägas. Flera aktörer står och stampar och vi är övertygade om att lokal produktion av vätgas kommer att innebära ett genombrott, säger Arvid Guthed.

Den nya anläggningen innebär att förnyelsebar el kommer att omvandlas till grön vätgas som sedan kan nyttjas vid lokalt behov eller distribueras och säljas till externa köpare. Vätgasen kan lagras och användas i olika transportslag vid främst tunga transporter som kan ställas om till bränslecellsdrift. Användandet av vätgas medför i princip då inga andra utsläpp än vattenånga.

– Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och vi menar att förnybar vätgas kommer vara helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter inom snar framtid. Det här projektet ökar möjligheterna för en sådan utveckling genom att bidra i omvandlingen till en fossilfri transportsektor både på land och till sjöss, säger Per Rosenqvist, vd Statkraft Hydrogen Sweden.

Sveriges mål är att utsläppen inom inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Enligt Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi, publicerad i januari 2021, kan vätgasprojekten som är planerade i Sverige idag åstadkomma en utsläppsminskning på drygt 30 procent av Sveriges totala nationella koldioxidutsläpp. Göteborgs hamns klimatmål speglar det svenska målet, där en 70 procentig minskning inte bara ska ske i hamnen, utan även för transporter till och från hamnen i hela Göteborgsområdet.

– Vi behöver tillgängliggöra en mix av fossilfria bränslen i Göteborgs hamn för att nå vårt klimatmål och på sikt bli fossilfria. Vi arbetar aktivt på flera fronter, bland annat genom Tranzero Initiative där landtransporterna har extra fokus och där är vätgas en viktig komponent, säger Arvid Guthed.