Göteborgs Hamn är nu även en LNG-hamn

LNG-bunkerfratyget Coralius bunkring av Ternsund tidigare i oktober 2017. Under fredagen den 27 oktober var det Tern Ocean som bunkrades, då under lastning. Foto: Göteborgs Hamn

Flytande naturgas (LNG) har kommit till Göteborgs Hamn för att stanna. Under fredagen den 27 oktober 2017 genomfördes den första LNG-bunkringen av fartyg under pågående lasthantering i hamnen, och tidigare i oktober genomfördes även premiärbunkringen av LNG ship-to-ship vid kaj.

Bunkringen av LNG har bara den senaste månaden blivit en del av vardagen i Göteborgs Hamn. Tack vare noggrant utvecklade driftsföreskrifter och checklistor har bunkringen av LNG kunnat ta fart ordentligt i hamnen.

Under fredagen genomfördes den första bunkringen av fartyg simultant med lastning, en så kallad SIMOP, i Göteborgs Hamn. Tidigare i oktober premiärbunkrades LNG ship-to-ship vid kaj – två milstolpar vad gäller LNG-bunkring på bara några veckor.

Däremellan genomfördes dessutom fem bunkringar vid Göteborgs Hamns ankringsplatser på redden. Det är det nybyggda bunkerfartyget Coralius som opererar i området och Skangas som levererar den flytande naturgasen.

”Ett genombrott”
– För bara fem-tio år sedan kändes fartyg drivna på flytande naturgas nästan som science fiction – nu har vi haft sju LNG-bunkringar här inom loppet av några veckor. Jag tycker inte att det är en överdrift att tala om ett genombrott, säger Dan-Erik Andersson, Operativ chef i Energihamnen på Göteborgs Hamn AB.

EU:s direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen anger att det ska vara möjligt att bunkra LNG i Sveriges så kallade core-hamnar (Luleå, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn/Malmö och Trelleborg) före 2025. Göteborgs Hamn uppfyller direktivet redan nu, vilket man är ensam om. Det är ett resultat av flera faktorer och samverkande aktörer enligt Dan-Erik Andersson:

– Utvecklingen har drivits på från flera håll. Dels har vi rederier och energiproducenter som vågat satsa långsiktigt och ansvarsfullt, och dels myndigheter som varit följsamma kring utveckling av regelverk. Sen har svaveldirektivet som infördes 2015 fungerat som piska, medan vi från Göteborgs Hamn AB:s håll serverat morötter i form av bland annat omställningsrabatter.

Fler bunkringsalternativ
Alltmedan LNG-hantering blivit vanligare i Göteborgs Hamn, med ökande anlöpsantal och välfungerande rutiner för hantering, fortsätter utvecklingen gå framåt med fler bunkringsalternativ vid horisonten. Under nästa år bygger Swedegas rörinfrastruktur för LNG på landsidan i Energihamnen i Göteborg. Investeringen är även startskottet för att stegvis bygga en större anläggning som även kan förse transportsektorn och svensk industri med flytande gas.

Fakta: LNG
LNG (Liquid Natural Gas) är idag det renaste marina bränslet som står till buds för den storskaliga sjöfarten. Utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider är ett stort problem som påverkar både miljön i haven och i luften. LNG som drivmedel sänker utsläppen av svavel, partiklar och tungmetaller till ett minimum. Utsläppen av kväveoxider sänks med 80 procent.