Bygget av Göteborgs Hamns nya LNG-anläggning igång

Jill Söderwall från Göteborgs Hamn AB och Johan Zettergren från Swedegas tog det första spadtaget för den nya anläggningen som blir en rejäl skjuts för Göteborgs Hamns totala LNG-erbjudande. Bild: Swedegas.

I takt med att de globala utsläppsreglerna för sjöfarten blir allt striktare används LNG, flytande naturgas, allt mer i världen som fartygsbränsle. I Göteborgs Hamn har man kommit långt på området – redan 2016 genomfördes den första LNG-bunkringen i hamnen. Och nu går Göteborg vidare med LNG-satsningen. Nyligen togs det första spadtaget för en ny LNG-anläggning i hamnen. Anläggningen, som beräknas tas i drift under 2018, innebär nya möjligheter för LNG-drivna fartyg som anlöper Göteborgs Hamns Energihamn.  

LNG är idag det renaste marina bränslet som står till buds för den storskaliga sjöfarten. LNG som drivmedel sänker utsläppen av svavel, partiklar och tungmetaller till ett minimum. Utsläppen av kväveoxider sänks med 80 procent. EU har också pekat ut LNG som ett viktigt fartygsbränsle för framtiden.

Hösten 2016 genomfördes den första LNG-bunkringen i Göteborgs Hamn och sedan dess har hamnens driftsföreskrifter och rutiner utvecklats och effektiviserats, och med det har antalet LNG-bunkringar ökat stadigt.
Sedan starten har företaget Skangas försett fartyg med LNG genom ship-to-ship-bunkring i Göteborgs Hamn. Nu kommer ytterligare en aktör in i form av Swedegas, som äger och driver det svenska stamnätet för gas. Swedegas utökar nu hamnens totala LNG-erbjudande med en anläggning på land som kommer att erbjuda snabb, säker och effektiv LNG-bunkring från landsidan. Fartygen kan bunkra LNG samtidigt som de lastar och lossar i Göteborgs Hamns Energihamn.

– Med både Skangas och Swedegas i Göteborgs Hamn så har vi två aktörer som kompletterar varandra med olika erbjudanden. Det ger rederierna ytterligare incitament att överväga LNG som bränsle, säger Jill Söderwall, chef för Energihamnen, Göteborgs Hamn AB.

Anläggningen blir skalbar och kommer att kunna anpassas efter kundernas behov. Kunden kommer också att fritt kunna välja av vem man köper själva gasen. LNG:n kommer till anläggningen via trailers eller containers och distribueras via en 450 meter lång vakuumisolerad kryogen rörledning ut till kajerna i Skarvikområdet i Göteborgs Hamns energihamn.

Anläggningen är också ett första steg i att bygga en större lösning för gasinfrastruktur i Göteborgs Hamn som också ska kunna anslutas till stamnätet för gas. På sikt ska även svensk industri och landbaserade transporter kunna använda anläggningen.

– I likhet med stamnätet där både natur- och biogas transporteras är den nya anläggningen flexibel och kan även användas för lagring och transport av förnybar gas. Redan idag kan kunderna utmed gasnätet välja biogas, och den möjligheten vill vi erbjuda även sjöfarten som ett nästa steg i deras i omställning till miljöriktiga alternativ, säger Johan Zettergren, VD för Swedegas.

EU har givit projektet PCI-status, vilket innebär att det är det av de mest prioriterade infrastrukturprojekten i Europa. EU har också via INEA (The Innovation and Networks Executive Agency) beviljat stöd för att projektet ska kunna realiseras.

Fakta: Swedegas
Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör i Danmark till Stenungsund, och transporterar energi till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, industrier, kraftvärmeverk och tankställen med gas. Swedegas satsar på att utveckla ny infrastruktur för biogas, vätgas och LNG.