Naturgas kan bli den rena förloraren av klimatkampen

LNG-terminal Negishi Tokio, Japan. Foto: Creative Commons Lic, Public Domain.

Naturgas är det renaste fossila bränslet, men ändå drabbas naturgasen hårdare än olja och kol.

Det kräver en hel del att bli chockerad i en tid då dåliga nyheter står i kö, men stora delar av den globala olje- och gasindustrin skakas av en ny analys av framtiden för flytande naturgas.

Det som hittills har sett ut som ett nytt livsförlängande äventyr kännetecknas idag av stora förluster. Det är framför allt den industrialiserade världen som genomgår en påtvingad övergång från fossila bränslen, som enligt konsultgruppen Wood Mackenzie hotar två tredjedelar av den globala flytande naturgasförsörjningen och kommer att kunna betyda att biljoner kubikmeter naturgas aldrig lämnar jordens undergrund.

Det vore synd säger förespråkarna. Naturgas är ett renare bränsle än kol och olja. Det blir mindre föroreningar och mindre koldioxid per utvunnen energi-enhet, men i grunden är naturgasen fortfarande ett fossilt bränsle, vilket gör att den är en bidragande faktor till den globala uppvärmningen. Gasindustrin understryker att nya fyndigheter och etablerade system för distributionen gör att naturgasen i allt högre grad ersätter den skadliga förbränningen av kol, men atmosfären fortsätter att fyllas på med koldioxid.

En möjlig utväg för att bryta naturgasberoendet är att använda de existerande strukturerna kring gaskraftverk, men pumpa in mer biogas i systemet. Biogas är i princip samma sak som naturgas, det vill säga molekyler av metan, men de har skapats genom rötning av nutida växter. Genom att i högre utsträckning än i dag ta till vara på biomassa från jordbruk, matrester och reningsverk kan produktionen av biogas öka och till viss del ersätta naturgasen.