Finländskt forskningsprogram utvecklar kompetens inom kärnavfallshantering

Posiva Oy är ett finskt företag med huvudkontor i Eurajoki kommun, Finland. Det grundades 1995 av Teollisuuden Voima för att undersöka och skapa en metod för slutförvaring av använt kärnbränsle från kärnkraftsanläggningar. För detta ändamål bygger Posiva för närvarande underjordiskt lager med namnet Onkalo för använt kärnbränsleförvar, världens första djupa geologiska förvar, vid Olkiluoto kärnkraftverk. Bild: Posiva OY

Det finländska nationella forskningsprogrammet för kärnavfallshantering KYT2018 är i slutet av programmets fyraårsperiod. Nyligen presenterades programmets resultat. Samtidigt dryftades det hur den nationella kärnavfallsforskningen bäst kan stöda en säker användning av kärnkraft i Finland.

Projekten i forskningsprogrammet KYT2018, som inleddes av arbets- och näringsministeriet (ANM) i början av år 2015, syftar främst till att upprätthålla och utveckla nationell kompetens inom kärnavfallshantering. Programmet koordineras av Teknologiska forskningscentralen VTT. Programmets ledargrupp och styrgrupper omfattar myndigheter såsom Strålsäkerhetscentralen (STUK), ANM och finska kärnavfallsaktörer. Forskningen inom projekten har utförts av VTT, sex universitet, Geologiska forskningscentralen samt Numerola Oy.

Koordinatorn för forskningsprogrammet, ledande forskare Kari Rasilainen från VTT, betonar vikten av ett oberoende forskningsprogram. Enligt Rasilainen producerar forskningsprogrammet inte enbart kompetens inom kärnavfallshantering, utan även forskning som är oberoende från licensinnehavare, och som kan utnyttjas av myndigheterna, särskilt vid bedömning av långtidssäkerheten av kärnavfallets slutförvaring.

KYT2018 producerar kompetens och experter

Forskningsprogrammet KYT2018 och dess föregångare, som alla finansierats med allmänna medel, har haft en betydande inverkan på utbildningen vid forskningsinstitut och myndigheter och även hos licensinnehavarna. VTT, STUK och kärnkraftsbolagen sysselsätter ett flertal personer som fått sin expertutbildning för användning och övervakning av kärnkraft inom forskningsprogram finansierade med allmänna medel.

"Det är viktigt att Finland förmår behålla och utveckla sin kompetens och forskning inom kärnavfallssektorn", säger Kari Rasilainen.

Avsikten med forskningen i KYT2018 är att säkerställa, att myndigheterna har till sitt förfogande tillräcklig och täckande kärnteknisk sakkunskap och annan beredskap som behövs vid bedömning av olika genomföringssätt och metoder för kärnavfallshanteringen.

Programmet innehåller tre huvudteman: teknik inom kärnavfallshantering, långtidssäkerhet för kärnavfallshantering samt kärnavfallshantering och samhället. Sedan 2016 har KYT2018 också bidragit till finansieringen av ibruktagande av VTTs kärnsäkerhetscentrum (VTT Center for Nuclear Safety, CNS). Förutom kärnsäkerhet, främjar CNS också nationell forskning inom kärnavfallsområdet.

Forskningsprogrammets teman är fokuserade på de centrala frågorna inom finsk kärnavfallshantering och då i synnerhet på slutförvaringen av använt kärnbränsle. Slutförvaringsprojektet för använt kärnbränsle i Finland framskrider enligt den tidtabell som regeringen fastställde 1983, och den väcker ständigt internationell uppmärksamhet.

Den sammanlagda finansieringen av forskningsprogrammet KYT2018 från Statens kärnavfallshanteringsfond har uppgått till ca 11,6 miljoner euro under åren 2015-2018. Under denna period har forskningsinstituten som deltar i forskningsprogrammet även utnyttjat egna medel på ca 5 miljoner euro. Forskningsprogrammets sammanlagda omfattning har varit ca 104 personår, fördelade på ungefär 30 forskningsprojekt årligen.

Seminariet i Finlandiahuset samlade omkring 100 kärnavfallsexperter och -forskare. Seminariet presenterarde forskningsprogrammets viktigaste framsteg  och vetenskapliga resultat.