ITER-projektet: drygt 65 procent färdigt

Internationella termonukleära experimentreaktorn, Iter, är en experimentell anläggning för forskning kring fusion projekterad av ett flertal länder, däribland EU-medlemmar, Japan, Ryssland, Kina, USA, Sydkorea, Indien. Den beräknas stå färdig i Cadarache i Frankrike 2025. Sedan användas den i ca. 20 år. Reaktorn kommer att vara cylinderformad, 24 meter hög och 30 meter bred, en så kallad tokamak, som betyder på ryska - ringformig magnetisk kammare. Foto: ITER
Presentation av en färdig tokamak-cylinder med tillhörande teknik. Tokamak utgör ITER-projektets hjärta. Bränslet i kraftverket är planerat att vara väteformerna deuterium och tritium, som kolliderar med varandra och bildar helium när de når temperaturen 108 grad celsius. Illustration: ITER

ITER:s styrelse sammanträdde nyligen för att granska projektets tidsschema inför den planerade första plasman år 2025. Styrelsen

utvärderade framstegen angående tillverkning, byggnation och installation och den reviderade konstruktionsstrategin som godkändes i juni 2018.

Projektet, som enligt ITER:s styrelse är idag till 65 procent färdigt, utvecklas kontinuerligt i riktning mot första plasman.

Vid sitt tjugofemte möte den 20-21 november 2019 utvärderade ITER:s styrelse de senaste framstegen, rapporterna och mätningarna.

Arbetet med projektet fortsätter att upprätthålla ett högt tempo och robust prestanda. ITER-organisationen och en rad inhemska byråer arbetar som ett integrerat OneITER-team för att uppfylla projektets krävande schema och banbrytande tekniska krav.

Det har gjorts en hel del viktiga framsteg inom byggnation och tillverkning.

 Sedan januari 2016, har 42 planerade, av styrelsen godkända projektmilstolpar uppnåtts.

Sedan styrelsens senaste sammanträdde har det slutförts civila arbeten i Tokamak-byggnaden och man räknar med att kunna överlämna byggnaden i färdigt skick till ITER:s organisation (IO) under våren 2020.

Indien har slutfört tillverkningen av kryostatbasen och den nedre cylindern och har överlämnat dessa komponenter över till IO.  Korea är nästan färdig med konstruktionen av den första vakuumkärlreaktorn.

De första delarna av Tokamaks värmesköld har anlänt till ITER.

Installation av komponenter från Kina, Europa, Indien, Korea och Ryssland avancerar i anläggningen.

Samma gäller byggnaden för magnetkonvertering och de första kryolinerna har installerats i Tokamak-byggnaden.  Japan är redo att skicka den första toroidfältspolen tidigt nästa år.

Enligt styrelsen görs det också betydande framsteg när det gäller alla större ITER-komponenter, system och strukturer.

Resultaten av den senaste oberoende granskningen av montering och installationsstrategi var positiva.

Efter internationellt anbudsförfarande har ITER-organisationen tecknat två större kontrakt för Tokamak-montering, i enlighet med den reviderade konstruktionsstrategin.

Dessa kontrakt, som båda kommer att gälla fram till 2024, avser all montering och installation av Tokamaks

kärnmaskin, inklusive vakuumkärlsektorerna, termisk skärm, supraledande magneter, portar, kryostat, instrumentering och tillhörande kyl- och stödstrukturer.

Styrelsen bekräftade nödvändigheten av att alla ITER-medlemmar uppfyller sina åtaganden i tid för att möjliggöra en framgångsrik implementering av konstruktionsstrategin.

Styrelsens ledamöter bekräftade sin starka tro på ITER-projektets värde, uppgift och vision i syfte att utveckla fusionsvetenskapen och dess tekniska nivå.

Rådet kommer att fortsätta övervaka projektets prestanda noggrant och ge det stöd som behövs för upprätthållandet av det fortlöpande arbetstempot.