Ny lag möjliggör öppnandet av Estlands, Finlands och Lettlands gemensamma naturgasmarknad 

För att marknaden ska kunna öppnas för konkurrens undertecknade överföringsnätsinnehavarna, Estland, Finland och Lettland den 14.2.2019 ett avtal om slopande av överföringsavgifterna i sammanlänkningar och kompensation av kostnaderna för gasöverföring mellan länderna. Från Finland deltog Gasum Oy och Baltic Connector Oy i förhandlingarna. Foto: Baltic Connector

Den gemensamma regionala naturgasmarknaden för Estland, Finland och Lettland öppnas för konkurrens vid ingången av 2020 i samband med ibruktagandet av förbindelseledningen Balticconnector, som är under byggnad och som sammanlänkar naturgasnäten i Finland och Estland. De ändringar av naturgasmarknadslagen som möjliggör reformen stadfästes vid presidentföredragningen den 22 februari 2019.

Lagen om ändring av naturgasmarknadslagen och lagen om ändring av 10 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden trädde i kraft vid ingången av mars.

Lagändringarna innehåller bestämmelser om nedsättning av överföringsavgifterna för naturgassystemets utlandsförbindelser som bryter naturgassystemets isolering och bestämmelser om skapande av ett regionalt inmatnings- och uttagssystem som omfattar två eller flera EU-medlemsstater.

Dessutom finns det bestämmelser om finländska Energimyndighetens behörighet att under övergångsperioden, dvs. åren 2020 och 2021, fastställa avgifterna och villkoren för gasöverföring i naturgasnätets gränsledningar.

I och med lagreformen preciseras lagstiftningen om naturgasmarknaden så att den stöder införande av den regionala gemensamma marknaden genom att överföringsnätsinnehavarnas rättigheter och Energimyndighetens befogenheter utvidgas för att ett regionalt tariffarrangemang samt ett regionalt inmatnings- och uttagssystem ska kunna skapas.

ITC-avtalet (inter-transmission system operator compensation) mellan överföringsnätsinnehavarna i de tre ovan nämnda länderna betyder att överföringsavgifterna för naturgas slopas vid inmatnings- och uttagspunkterna i det sammanlänkade naturgasnätet och att en enhetlig inmatningsavgift införs vid samtliga införselställen från och med ingången av 2020.