Preem, Valmet och Fortum samarbetar om högvärdiga lignocellbränslen

Nu har parterna i ett konsortium, Valmet och Fortum, avtalat om gemensam utveckling med Preem, som är ett svenskt raffinaderibolag, och vars bidrag och knowhow är viktiga nu när projektet, som går ut på att ta fram högvärdiga lignocellulosabaserade bränslen, nått fasen där man ska bedöma hela värdekedjan. Foto: Valmet

Valmet och Fortum utvecklar teknik för att producera avancerade, högvärdiga lignocellulosabaserade bränslen, till exempel drivmedel eller högvärdiga biovätskor. Tekniken anses vara en av de mest konkurrenskraftiga och effektiva metoderna för att producera avancerade biobränslen för att svara mot de europeiska målen för minskade utsläpp av växthusgaser.

Projektet är en naturlig fortsättning på konsortiets tidigare biooljeprojekt tillsammans med Teknologiska forskningscentralen VTT i Finland, som resulterade i kommersialisering av en integrerad pyrolysteknik för produktion av hållbar bioolja som ska ersätta uppvärmningsolja i industrin. Ett exempel som är i drift är Fortums energianläggning i Joensuu i Finland.

Baserat på de goda resultat som erhållits i den tidigare projektfasen har företagen för avsikt att påbörja testning i större skala. Preems sakkunskap inom raffinaderiteknik förstärker projektet och ger en avsevärt bredare kunskapsbas för att uppnå de bästa resultaten. 
Preem eftersträvar 3 miljoner ton i förnybara drivmedel före 2030, vilket ligger i linje med de mål som de inblandade bolagen har för hållbarhet och förnybar energi.

Valmet och Fortums roll är att utveckla och kommersialisera produktionsteknik för uppgraderad pyrolysolja som lämpar sig som till exempel samprocessering i raffinaderi, och baserat på en termisk pyrolysteknikplattform lik den som finns på Fortums biooljeanläggning i Joensuu, och som har levererats av Valmet. Preem kommer att fokusera på behandling av den uppgraderade pyrolysoljan till drivmedel under raffinaderiförhållanden med lämplig teknik. 

De gemensamma forskningsprojekten samfinansieras av Business Finland i Finland och Energimyndigheten i Sverige.

Projektet förväntas ge framgångsrika kommersiella framsteg före årtiondets slut.