Utvecklingsprogram för slutförvaret granskas

Bild: SKB

De svenska reaktorinnehavarna har gemensamt lämnat in ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud) till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten ska nu granska Fud-programmet. För att inhämta synpunkter skickar myndigheten programmet på remiss.

De svenska reaktorinnehavarna ska vart tredje år presentera ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud) för hur använt kärnbränsle och kärnavfall ska tas omhand. Uppgiften delegeras av reaktorinnehavarna till det gemensamt ägda bolaget Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

SKB överlämnade Fud-program 2016 till Strålsäkerhetsmyndigheten den 29 september.  Strålsäkerhetsmyndigheten ska nu granska och utvärdera programmet. För att inhämta synpunkter som är av betydelse för myndighetens granskning och utvärdering skickas Fud-program 2016 på remiss till ett 70-tal organisationer. Remissinstanserna ska lämna sina yttranden till myndigheten senast den 31 december 2016. Myndigheten ska lämna sitt yttrande över Fud-programmet till regeringen senast den 31 mars 2017.