Energimarknadsinspektionens strategi för flexibilitet - Framtidens väg till ett effektivt energisystem

Foto: Max Bender / Unsplash

Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar aktivt med att främja flexibilitet inom flera områden. Det inkluderar att utveckla föreskrifter för nättariffer och nätutvecklingsplaner, främjande av lokala flexibilitetsmarknader och information om elhandelsavtal. Ei strävar efter ett effektivt och driftsäkert energisystem och har nyligen antagit en uppdaterad strategi som sträcker sig fram till 2028.

De senaste årens utveckling inom energiområdet, särskilt den ökade efterfrågan på el från transportsektorn och industrin, samt globala händelser, har ytterligare betonat vikten av flexibilitet i elanvändningen.

Ulrika Hesslow, generaldirektör på Ei, betonar vikten av att arbeta systematiskt med flexibilitetsfrågor för att bidra till ett robust elsystem. Ei undersöker olika kundgrupper för att identifiera hur de kan bidra till ökad flexibilitet.

Flexibilitetsstrategin fokuserar på att skapa förutsättningar för mer flexibilitet i elsystemet och består av tre strategiska områden. Ei har identifierat ett antal frågeställningar inom varje område där de ser möjligheter att främja utvecklingen av flexibilitet och bidra till energisystemets omställning. Strategin beskriver hur Ei planerar att arbeta med prioriterade frågor inom följande områden:

  1. Effektiva marknader som främjar flexibilitet: Ei strävar efter att eliminera hinder för marknadsaktörer som vill handla med flexibilitet på marknadsplatser och främja utvecklingen av lokala flexibilitetsmarknader.

  2. Effektivt nätutnyttjande: Ei arbetar för att säkerställa att nätföretagen har rätt förutsättningar att använda flexibilitet genom korrekta prissignaler och incitament, vilket leder till samhällsekonomiskt effektivt nyttjande av resurser.

  3. Flexibla elkunder: Ei strävar efter att främja elkundernas förmåga och vilja att bidra med flexibilitet.

Ei arbetar strategiskt med att främja flexibilitetsutvecklingen genom hela processen, från interna projekt och tillsyn till regelutveckling och internationella nätverk. De är aktivt involverade i dialog med de aktörer som behöver genomföra förändringar på marknaden.