Ökat stöd för vindkraft i Sverige enligt ny SOM-undersökning

Foto: Sander Weeteling / Unsplash

SOM-institutet vid Göteborgs universitet har offentliggjort sin årliga studie om svenskarnas åsikter kring olika energislag. Andelen som förespråkar att "satsa mer än vi gör idag" på vindkraft har åter ökat, från 59 procent 2022 till 61 procent 2023.

SOM-institutet har genomfört denna undersökning årligen sedan 1999 och ställer frågan: "Hur mycket bör vi i Sverige satsa på nedanstående energikällor under de närmaste 5–10 åren?" Två stora förändringar mellan 2022 och 2023 rör vindkraft, särskilt bland Liberalerna och Kristdemokraterna. Bland Lväljare ökade andelen som vill "satsa mer än vad vi gör idag" från 49 till 67 procent, och bland KD väljare från 44 till 54 procent.

Att L och KD väljare blir allt mer positiva till vindkraft kan bero på att både industrin och regeringen betonar vindkraftens nödvändighet för att snabbt elektrifiera samhället och klara klimatomställningen.

Enligt Daniel Badman, vd för Svensk Vindenergi, har andelen som anser att vi bör satsa "mer än idag" ökat till 61 procent, trots en kraftig utbyggnad av vindkraften. Samtidigt vill 21 procent satsa "ungefär som idag", 10 procent "mindre än idag" och 3 procent "helt avstå från energikällan".

Trots det ökande stödet för vindkraft bland väljarna, använder många kommuner sitt veto mot vindkraftsprojekt. Regeringen bör snabbt lägga fram både färdigberedda förslag om justering av det kommunala vetot och incitament till närboende samt förslaget om att överföra vindkraftens fastighetsskatt från staten till kommunerna.

SOM-institutet har även inkluderat en fråga om havsbaserad vindkraft i sina undersökningar de senaste tre åren. Andelen som anser att Sverige bör satsa mer på havsbaserad vindkraft har ökat till 69 procent 2023 (från 66 procent 2022). Endast 9 procent ansåg att detta var ett dåligt förslag. Störst ökning av positiva åsikter märktes bland L

sympatisörer (från 60 till 80 procent) och KDsympatisörer (från 49 till 79 procent).

Om SOM-undersökningen och svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999–2023 SOM-undersökningarna genomförs årligen sedan 1986 av SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Syftet med undersökningarna är att kartlägga svensk opinion och belysa hur svenska folkets vanor och attityder förändras över tid.