Effektivisering av svenskt elnät - Ei utser 24 prioriterade projekt

Foto: Art Wall Kittenprint / Unsplash

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under flera år arbetat med att förbättra och effektivisera tillståndsprocessen för att påskynda utbyggnaden av det svenska elnätet. Inom ramen för det regeringsuppdrag som tilldelades inför 2024 ska utvecklingsarbetet fokusera på faktiska nätutvecklingsprojekt. Tillsammans med Lantmäteriet och berörda länsstyrelser har Ei valt ut 24 projekt som ska ingå i detta arbete.

Enligt regeringsuppdraget ska myndigheterna gemensamt prioritera projekt som kan förbättra överföringskapaciteten i nord-sydlig riktning, mellan elområden och till tillväxtområden, samt projekt som gynnar slutkunderna och bedöms ha betydande samhällsnytta och/eller klimatnytta.

Jenny Johnson, projektledare på Ei, kommenterar: "De utvalda projekten uppfyller både uppdragets kriterier och de kriterier som Ei och övriga myndigheter har fastställt. Det är glädjande att se det stora antalet förslag från elnätsföretagen och vi ser fram emot att arbeta med en varierad portfölj av projekt, både geografiskt och vad gäller projektets karaktär och pågående processer."

Nu ska Ei tillsammans med Lantmäteriet, berörda länsstyrelser och elnätsföretag påbörja arbetet med de utvalda projekten. En gemensam metod kommer att användas för att effektivt identifiera förbättringsmöjligheter och åtgärder för att öka effektiviteten i nätutvecklingen.

Under 2024 kommer man även att fortsätta att implementera åtgärdsförslag från tidigare regeringsuppdrag och fortsätta att öka dialogen och förståelsen för varandras behov och roller i nätutvecklingsprocessen.

Jenny Johnson tillägger: "Vi har ett starkt samarbete med övriga myndigheter och elnätsföretagen som vi kommer att fortsätta att bygga vidare på. Det är ett viktigt arbete vi gör tillsammans, och det är värdefullt att notera att nomineringen av nya nätutvecklingsprojekt för närvarande är stängd, men kan komma att öppnas igen om det finns behov."

För mer information kan man besöka Ei:s webbplats där det finns en projektsida för "Kortare ledtider för elnätsutbyggnad".