Fossilfri elproduktion - 295 miljoner i forskningsstöd

Foto: Ashes Sitoula / Unsplash

Energimyndigheten har tilldelat 295 miljoner kronor till forsknings- och innovationsprojekt som syftar till att utveckla ny kunskap och nya lösningar för fossilfri elproduktion i framtiden.

Elektrifiering är en central lösning för att genomföra en energi- och klimatomställning, särskilt inom industri- och transportsektorerna som står för de största klimatutsläppen.

För att möta det förväntade kraftigt ökade elbehovet krävs omfattande investeringar i fossilfri elproduktion. Trots olika tekniska förutsättningar delar de fossilfria kraftslagen många gemensamma utmaningar och frågeställningar.

Energimyndigheten har godkänt stöd till 26 projekt inom områden där mer forskning och innovation behövs för att skapa hållbara lösningar och utveckla ny kunskap inom fossilfri elproduktion.

– Genom att satsa på innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom fossilfri elproduktion kan Sverige inte bara stärka sin export av produkter och tjänster och bli ett ledande land inom elsektorn, utan även möta den ökande efterfrågan på kunskap och kompetens inom detta område. Företagen påpekar behovet av ökade offentliga satsningar på energirelaterad forskning och innovation för att möta detta behov, säger Peter Engdahl, avdelningschef för forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

26 projekt ska fokusera på framtidens fossilfria elproduktion Av de beviljade projekten får 14 projekt cirka 208 miljoner kronor för att fokusera på frågor inom kärnkraftsområdet, medan 12 projekt, som fokuserar på andra fossilfria kraftslag, tilldelas totalt cirka 87 miljoner kronor.

– De beviljade projekten behandlar en rad olika frågor, såsom teknik inom fjärde generationens kärnkraft, nya kärntekniska material, innovationssystem inom kärnkraftsteknologier, återvinning av solceller och AI-baserad energiprediktion för ökad effektivitet i vindkraftsparker, säger Fariba Mohammedian, forskningshandläggare på Energimyndigheten.

– Vi ser att alla beviljade projekt har god potential att bidra till utvecklingen av framtidens fossilfria elproduktion. På grund av högt söktryck och många bra ansökningar har vi även kunnat öka budgeten för utlysningen och därmed beviljat fler projekt än vi ursprungligen planerat, säger Fredrik Brändström, programansvarig forskningshandläggare på Energimyndigheten.

Beviljade projekt

  • Projekt inom kärnkraft
  • Projekt inom vindkraft
  • Projekt inom solkraft
  • Projekt inom vattenkraft

Kärnkraft – ett viktigt forskningsområde framåt Intresset för forskning och innovation inom kärnkraftsområdet har länge varit lågt i Sverige. För att sektorn ska kunna växa behövs ett betydande tillskott av kompetens där forskarutbildning, akademisk och industriell forskning är viktiga insatser. I Energimyndighetens förslag till regeringens forskningsproposition föreslår vi en förstärkning av medel till forskningsinsatser inom kärnkraftsområdet på 100 miljoner per år mellan 2026 och 2028.

Strategiska prioriteringar och remissvar

Om programmet Framtidens elsystem Forskningsprogrammet Framtidens elsystem är en av Energimyndighetens huvudsakliga satsningar på forskning och utveckling relaterad till elsystemet. Programmet finansierar forsknings- och innovationsprojekt som belyser utmaningar kopplade till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät.

Programmet ska främja omställningen mot ett hållbart energisystem genom att underlätta elektrifiering av andra sektorer, och samtidigt verka för ett elsystem karaktäriserat av försörjningstrygghet, konkurrenskraft samt ekologisk och social hållbarhet. Programmet pågår mellan 2022 och 2027 och Energimyndigheten har avsatt 552 miljoner kronor för hela programperioden.