Koronabesiktningar - Minskar avbrottsrisken för Kraftringen nät

Bild: Kraftringen

För att minska och förebygga strömavbrott hos sina kunder, utför Kraftringen Nät regelbundet proaktivt och långsiktigt arbete för att förhindra uppkomsten av skadlig Korona i deras nätstationer, vilket i sin tur minskar risken för framtida avbrott för kunderna. Nyligen genomförde Kraftringen Nät besiktning av sina elnätsstationer i Hörby, Lund och Södra Sandby, och de identifierade felaktigheter har åtgärdats. Denna åtgärd bidrar till ett mer stabilt elnät och på lång sikt resulterar det i färre avbrott och lägre underhållskostnader.

Genom avancerade tekniska besiktningar identifierar Kraftringen Nät skadlig Korona i sina elnätsstationer. Korona är en oönskad partiell urladdning, även kallad PD-aktivitet, som genererar UV-ljus och vanligtvis uppstår i defekta komponenter. Detta förkortar livslängden på nätstationerna och ökar risken för avbrott. Genom att använda kameror kan man bedöma allvaret i Koronasmittan och därigenom vidta åtgärder i tid för att byta ut de drabbade komponenterna.

Krzysztof Lukaszewicz, underhållsingenjör på Kraftringen Nät, förklarar att nyligen besiktigades 72 elnätsstationer som en del av de årliga analysrutinerna för att identifiera och korrigera eventuella fel. Denna besiktning ger dem underlag för analyser och bidrar till att minska risken för oplanerade avbrott. Genom att upptäcka Korona tidigt kan man åtgärda problemen innan de leder till strömavbrott.

Målet med besiktningarna är att kunderna ska slippa uppleva strömavbrott. Kraftringen Nät uppnådde en tillgänglighet på 99,98 procent i sitt elnät under 2023.

Svensk Linjebesiktning är den enda aktören i Sverige som utför denna typ av Koronabesiktningar. De använder en speciell kamera för att identifiera det UV-ljus som uppstår vid Koronasmitta i nätstationerna. Genom att kunna byta ut eventuellt skadade komponenter i förväg undviks avbrott i stationerna, vilket gynnar Kraftringen Näts elnätskunder.

Metoden för Koronabesiktning, som togs fram för fyra år sedan och har sålts i två till tre år, ingår nu i ett energiforskningsprojekt som genomförs av flera intressenter, inklusive KTH och Svensk Linjebesiktning. Projektet inkluderar undersökningar av Kraftringen Näts nätstationer och syftar till att ge en djupare förståelse för omfattningen av problemet och dess orsaker.

Koronasmitta uppstår främst där den elektriska isolationen är otillräcklig och där det elektriska fältet runt ledaren överstiger luftens isoleringsförmåga, vilket resulterar i en koronaurladdning. Detta kan leda till nedbrytning av plastmaterial och skapande av ozon och salpetersyra, vilket i sin tur kan korrodera metaller och orsaka strömavbrott. Koronasmitta är vanligast i nya nätstationer som inte är äldre än 17 år.