Poseidon - Storskalig havsbaserad vindkraftspark i Västra Götaland

Foto: Woody Yan/Unsplash

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har, på regeringens uppdrag, utarbetat en tillståndsansökan för den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon. Projektet förväntas generera upp till 5,5 TWh fossilfri el årligen och har potential att bli en väsentlig bidragsgivare till elproduktionen.

Regeringen har delegerat åt Länsstyrelsen i Västra Götalands län att behandla ansökan från KonTiki Vind AB för vindkraftsparken Poseidon. Nu presenteras förslaget för regeringen. Länsstyrelsen rekommenderar att regeringen beviljar anpassningen av ansökan men det slutliga beslutet ligger hos regeringen.

Västra Götaland står inför en omfattande grön omställning och elektrifiering inom industri- och transportsektorerna. Efter behovsprognoser för el som förväntas nästan fördubblas till 2030 och tripplas till 2045, ses Poseidon som en potentiell viktig faktor för att möta detta ökande elbehov. Landshövding Sten Tolgfors framhåller Poseidon som en möjliggörare för den gröna omställningen som länet och Sverige står inför.

Länsstyrelsen har noggrant övervägt olika intressen i sin bedömning, inklusive sjöfart, fiske, fågelflyttvägar, undervattensmiljö för tumlare och fisk, landskapsbild, havsbottenförhållanden och Försvarsmaktens intressen. Trots både positiva och negativa aspekter i samband med havsbaserad vindkraft, framhåller avdelningschef Monique Wannding att fördelarna tynger tyngre, särskilt med tanke på klimatpåverkan och regional utveckling.

Länsstyrelsen har också pekat på komplexa frågor som behöver hanteras av regeringen, särskilt inom områden som påverkar sjöfarten och yrkesfisket. Landshövding Tolgfors understryker vikten av att hantera dessa konflikter för att säkerställa länets ekonomiska utveckling och arbetet för att minska klimatförändringarna.

Arbetet har involverat en tvärsektoriell beredningsgrupp som har granskat relevanta aspekter. Myndigheter, intressenter och allmänheten har fått möjlighet att lämna synpunkter. Poseidon, som kan bli Sveriges första havsbaserade vindkraftspark med flytande vindkraftverk, planeras ligga 25–40 kilometer från kusten på en yta av cirka 152 kvadratkilometer med ett vattendjup på upp till 230 meter. Projektet kan inkludera upp till 81 vindkraftverk, var och en med en maximal höjd av 340 meter.

Fakta:

  • År 2021 producerades 5,7 TWh el inom länet.
  • Det förväntade elbehovet år 2030 är cirka 33 TWh.
  • År 2045 beräknas behovet vara 55 TWh.
  • Poseidon är en av tre vindkraftsparker under prövning i länet och förväntas bidra med 5,5 TWh fossilfri el per år.