EU godkänner 4,12 miljarder euro för franskt vindkraftsprojekt 

Pågående franska havsbaserade vindkraftsprojekt. Karta: Norton Rose Fulbright

Europeiska kommissionen har godkänt ett franskt stödprogram värt 4,12 miljarder euro för att utveckla havsbaserad vindkraft. Detta projekt är en del av EU:s strävan att nå en klimatneutral ekonomi och överensstämmer med den Gröna Givens Industriplan.

Programmet, som godkändes nyligen under tillfälliga riktlinjer för statligt stöd i samband med kris och övergång, antogs senare av kommissionen. Det syftar till att stödja åtgärder inom sektorer som är avgörande för att påskynda den gröna omställningen och minska beroendet av fossila bränslen.

Det franska stödprogrammet

Frankrike informerade kommissionen om ett stödprogram på 4,12 miljarder euro för att bygga och driva två flytande vindkraftsparker i Golfe du Lion. Programmet kommer att pågå i 20 år.

De två stödda vindkraftsparkerna kommer att vara bland de första kommersiella projekten av sitt slag i Frankrike. Varje park förväntas ha en kapacitet på 230 till 280 megawatt och generera 1,1 terawattimmar förnybar el per år.

Stödet kommer att vara tillgängligt för två förmånstagare, som ska utses år 2024 genom en transparent och icke-diskriminerande budgivningsprocess.

Stödet kommer att utgöras av en månatlig variabel premie baserad på ett kontrakt för skillnad ("CfD"). Premien beräknas genom att jämföra ett referenspris, som fastställs i budgivningsofferten av förmånstagaren ("pay as bid"), med marknadspriset för elektricitet.

Skillnaden mellan två priser

Om marknadspriset är lägre än referenspriset kommer förmånstagaren att få betalt för skillnaden mellan de två priserna. Om marknadspriset däremot är högre än referenspriset, måste förmånstagaren betala skillnaden till de franska myndigheterna.

Kommissionen fann att det franska stödprogrammet överensstämmer med villkoren i det tillfälliga ramverket för kris och övergång. Bland annat kommer stödet att beviljas baserat på ett program med en uppskattad volym och budget; stödbeloppet kommer att fastställas genom en öppen och icke-diskriminerande konkurrensutsatt budgivningsprocess; och stödet kommer att beviljas före den 31 december 2025.

Tillfälliga ramverk

Kommissionen drog slutsatsen att det franska stödprogrammet är nödvändigt, lämpligt och proportionerligt för att påskynda den gröna omställningen och underlätta utvecklingen av vissa ekonomiska aktiviteter, vilka är viktiga för genomförandet av REPower EU-planen och den Gröna Givens Industriplan, i enlighet med artikel 107.3(c) i EUF-fördraget och villkoren i det tillfälliga ramverket för kris och övergång.

På denna grund godkände kommissionen stödåtgärden enligt EU:s regler för statligt stöd.

Bakgrund

Den 9 mars 2023 antog kommissionen ett nytt tillfälligt ramverk för kris och övergång för att främja stödåtgärder inom sektorer som är avgörande för övergången till en klimatneutral ekonomi, i linje med den Gröna Givens Industriplan. Ramverket ändrar och förlänger delvis det tillfälliga krisramverket, som antogs den 23 mars 2022, för att möjliggöra för medlemsstaterna att använda den flexibilitet som förutses i reglerna för statligt stöd.

Källa: Europeiska Unionen