Ytterligare 500 MW i kapacitetsuttag till de planerade investeringarna i Norrland

Foto: Pixabay

Fördjupade analyser gör att Svenska kraftnät kan lämna förhandsbesked om ytterligare 500 MW i kapacitetsuttag till de stora planerade investeringarna i Norrland. Detta utöver de 2000 MW Svenska kraftnät lämnade besked om för drygt ett år sedan.

I en kombination av nyindustrialisering och elektrifiering av bland annat ståltillverkning har Svenska kraftnät fått in ansökningar om kraftigt ökade effektuttag i Norrland.

– Vi har nu lämnat förhandsbesked om att kunna erbjuda ytterligare 500 MW fram till 2030, säger Daniel Gustafsson, avdelningschef Kraftsystem, Svenska kraftnät.

Enligt Daniel Gustafsson räcker inte dessa 500 MW tillsammans med det tidigare beskedet om 2000 MW för att tillgodose de ansökningar om ökat effektuttag som finns i Norrland. Faktiska och prognostiserade ansökningar pekar på mycket större behov.

– För att kunna möta de stora effektbehoven räcker det inte att enbart bygga ut transmissionsnätet. Det krävs även andra åtgärder. En är att förbrukningen blir mer flexibel än vad den är idag. Under ansträngda lägen måste förbrukningen kunna regleras för att inte nätet ska bli överbelastat och för att kunna möta den väderberoende produktionen, säger Daniel Gustafsson.

Investeringar i elproduktion

På sikt, när effekttillräckligheten blir allt mer utmanande fram mot 2030-talet, med successivt ökande förbrukning, krävs, enligt Daniel Gustafsson, nya investeringar i elproduktion, både väderberoende och planerbar.

Förhandsbeskeden utgår från Svenska kraftnäts ledtidsförkortningsprogram om halverade byggtider samt att tillståndsgivande aktörer prioriterar dessa utbyggnader och även kortar sina handläggningstider med hälften jämfört med idag.

– Eftersom det tillkommer nya ansökningar om effekt hela tiden samt att behoven är större än vad vi någonsin sett tidigare, bygger vi ut transmissionsnätet etappvis. Det ger oss möjlighet att få ut kapacitetsökningar till aktörerna succesivt, säger Daniel Gustafsson.

Hur stor är effekttilldelningen?

2000 MW plus 500 MW är omfattande kapacitetsökningar och motsvarar produktionen från cirka 2-3 kärnkraftsreaktorer.