Ic Energy rutar organisationen för att kunna vara delaktiga i en framtida kärnkraftsutbyggnad

Kärnkraftverket i Oskarshamn. Foto OKG

Varbergsbaserade IC Energy, som utsågs till årets Gasellföretag 2022 i Halland, är ett snabbväxande teknikkonsultföretag som blanda annat tillför specialistkompens till kärnkraftssektorn. IC Energy har gedigen erfarenhet av kärnkraft och arbetar för närvarande med avveckling på fl era platser i Sverige. 

Nu satsar IC Energy på att stärka utöka sin ingenjörsorganisation med inriktning mot kärnkraft för att på sikt kunna bistå med den utbyggnad av kärnkraften som regeringen flaggat för via Tidöavtalet.

AV ANNIKA WIHLBORG

Teknikkonsultföretaget IC Energy grundades 2017 och drygt hälften av företagets uppdrag fokuserar på energisektorn. IC Energys grundare och vd Ann-Charlotte Hedström är maskiningenjör och arbetade i sexton år på Ringhals innan hon startade eget för snart sex år sedan. På Dagens Industris Gasellgala utsågs hon även till Årets kvinnliga snabbväxare. 

Den nya regeringen har via Tidöavtalet deklarerat att de vill satsa på att bygga ny kärnkraft i Sverige, vilket de betraktar som en nödvändighet för att klara av elektrifieringen. IC Energy bistår för närvarande Uniper och Vattenfall i arbetet med att avveckla kärn-kraft på ett säkert och långsiktigt hållbart sätt. Ann-Charlotte Hedström betraktar en effektiv avveckling av kärnkraften som en viktig förutsättning för att få till en bred acceptans för att bygga nya kärnkraftsanläggningar i Sverige. 

Vill vara delaktiga i kärnkraftsutbyggnaden
–Jag betraktar ny kärnkraft som en viktig del av ett hållbart energisystem. Nu planerar vi att introducera ett nytt aff ärsområde med fokus på hållbara energisystem där vi kombinerar våra kompetenser inom bygg och energi. Vi vill självklart gärna vara delaktiga i arbetet med att bygga ny kärnkraft, men även vara med och bygga energisystem där man länkar samman olika energislag med lagringsmöjligheter. Vår spetskompetens inom just kärnkraft och bygg gör att vi sticker ut bland teknikkonsultföretagen, säger hon. 

– För närvarande arbetar vi främst med av-veckling av kärnkraft på Barsebäck, Oskarshamn och Ringhals. Vi jobbar även med en del drift- och anläggningsfrågor och vår kompetens kan användas även vid uppbyggnad av ny kärnkraft, säger Joakim Ehrinton, delägare på IC Energy. 

Kärnkraft stabiliserar svensk energiförsörjning
Han anser att energidebatten på senare år i alltför stor utsträckning har ställt de olika energislagen emot varandra och tillägger att samtliga energislag behövs för att kunna han-tera framtidens energiförsörjning. 

– Kärnkraften utgör, vid sidan av vattenkraften, en viktig bas i det svenska energisystemet. De behövs för att stabilisera systemet och komplettera med intermittenta energislag som solkraft och vindkraft. Vi behöver investera mer i kärnkraft för att öka stabiliteten i energi-mixen, det är viktigt att vi ha en baskraft som inte påverkas av väder och vind. Samtidigt är kärnkraften politiskt och känslomässigt laddad, så visst är det en komplex fråga, säger Joakim Ehrinton. 

För närvarande är IC Energy starka inom kvalificerade strålskyddstjänster, teknikledning och projektledning. En utmaning är, enligt Ann-Charlotte Hedström, bristen på ingen-jörer med kärnkraftskompetens. Hon anser att lärosätena återigen bör erbjuda sina studenter den mastersutbildning i kärnkraftsteknik som tidigare funnits.

– Vi expanderar nu inom kärnkraftsområdet och har valt att anställa unga ingenjörer med kompetens inom hållbara energisystem. De får gå sida vid sida med mer erfarna ingenjörer för att successivt öka sin kärnkraftskompetens, säger hon.

bild
Joakim Ehrinton och Ann-Charlotte Hedström, partner respektive vd och grundare av IC Energy. Bildkälla: IC Energy

Ingen Quick Fix
Joakim Ehrinton och Ann-Charlotte Hedström har båda varit verksamma i kärnkraftssektorn i många år. De har tidigare bland annat varit delaktiga i moderniseringen av de kärnkrafts-anläggningar de nu arbetar med på konsultbasis via IC Energy. 

–Jag tror defi nitivt på kärnkraftens poten-tial, men än så länge har regeringen inte fattat några konkreta beslut om kärnkraftsutbyggnad. Samtidigt bör man vara medveten om att en utbyggnad av kärnkraften defi nitivt inte bör betraktas som någon Quick Fix. Processerna är långa och det kommer förmodligen att ta ett tiotal år innan vi kan få i gång ny kärnkrafts-produktion i Sverige, säger Joakim Ehrinton. 

bild
Ringhals kärnkraftverk. Foto:Vattenfall

Analyser av olika reaktortyper pågår
Om den svenska kärnkraften ska byggas ut krävs samverkan mellan flera olika typer av pecialistaktörer. Kompetens inom bland annat kärnfysik, projektledning och upphandling behövs. 

– SMR-reaktorer är ett ämne som många diskuterar just nu i kärnkraftssektorn. Uniper och Vattenfall genomför för närvarande förstudier där de utreder för närvarande om de ska satsar på småskaliga och modulära SMR-reaktorer eller mer storskaliga traditionella reaktorer. Jag tror att slutsatserna av dessa analyser kommer att utgöra ett betydelsefullt rättesnöre för hur branschen ska agera framöver. Samtidigt krävs långsiktiga och konsekventa politiska riktlinjer och beslut som sträcker sig längre än en mandat-period, säger Joakim Ehrinton.