2022 blev ett rekordår för Forsmark

Foto: Vattenfall

bild

Under 2021  producerade Forsmarks kärnkraftverk 25,5 terawattimmar, TWh till det svenska elnätet. Forsmark 1 producerade 7,9 TWh, Forsmark 2 8,6 TWh och Forsmark 3 9,0 TWh.

Energitillgängligheten under den så kallade höglastperioden, som infaller från den 16 november till 15 mars, var under 2021-2022 99,7 procent. Under denna period är elbehovet som störst i Sverige. Energitillgänglighet är ett mått på reaktorernas faktiska elproduktion jämfört med deras teoretiska maxkapacitet, om 100 procent. Se utförligare beskrivning nedan.

Sveriges elproduktion 2021 var 166 TWh enligt Energimyndighetens årsstatistik, varav kärnkraften stod för 31 procent eller 51,0 TWh.

Kärnkraften levererar

Nytt produktionsrekord sattes 2021, med 25,5 TWh. Detta efter 2020 då bland annat långa revisionsperioder och en del åtgärdas som behövde göras på anläggningen gjorde att produktionen stannade på 22,7 TWh. 2019 var det näst bästa produktionsåret för Forsmarks kärnkraftverk sedan starten. Tillsammans producerade reaktorerna det året 25,3 TWh.

Under 2018 stod det klart att Forsmarks kärnkraftverk hade levererat över 800 terawattimmar, TWh, till det svenska kraftnätet sedan den första reaktorn togs i drift 1980. Mer än en tredjedel av energin som levererades till elmarknaden under 2018 kom från Vattenfalls två kärnkraftverk Forsmark och Ringhals och sammanlagt svarade kärnkraften för 42 procent av den svenska elproduktionen. Årsproduktionen på totalt 55,2 TWh vid Forsmark och Ringhals under 2018 var den högsta någonsin sedan starten för drygt 40 år sedan.

2017 stod Vattenfalls kärnkraftverk i Forsmark och Ringhals för en tredjedel av det svenska elbehovet. Med en elproduktion av 52 miljarder kWh vid de två kärnkraftverken var 2017 det tredje bästa året sedan den första reaktorn togs i drift.

2016 satte Forsmark 1 nytt produktionsrekord med 8,21 terawattimmar, TWh (1 TWh motsvarar en miljard kilowattimmar). Även 2018 blev ett bra produktionsår för Forsmark 1 med 8,1 TWh. Produktionsrekord för Forsmark 2 blev det under 2015 då anläggningen producerade 8,9TWh, vilket var nytt produktionsrekord för tredje året i rad. Forsmark 3 hade sitt bästa produktionsår 2005 med en elproduktion på 9,9 TWh.

Forsmarks hade sitt dittills bästa produktionsår år 2014 då elproduktionen gick blev 25,3 TWh. Rekordresultatet 2014 berodde bland annat på den effekthöjning som genomfördes under 2012 vid Forsmark 2. Anläggningen har gått mycket bra sedan effekthöjningen och har nu möjlighet att producera cirka en miljard kWh mer el per år.

Stora moderniseringsåtgärder och livstidsförlängande åtgärder har gjorts i Forsmarks anläggningar under senare år. De flesta större ombyggnationerna är nu genomförda och det goda produktionsresultatet speglar bland annat detta.

Elproduktionen vid Forsmark varierar något år från år. Faktorer som påverkar produktionsresultatet är exempelvis revisionslängder, oplanerade produktionsstopp och behov av nedreglering av kraftbalansskäl. Elproduktionen har de senaste åren legat på ungefär 24–25 terawattimmar per år. 1 terawattimme är en miljard kilowattimmar, vilket motsvarar hushållsel till 200 000 hem under ett år.

Hög energitillgänglighet

Energitillgänglighet är ett mått som beskriver hur mycket energi som kärnkraftverket faktiskt producerade i förhållande till den mängd energi som maximalt hade kunnat produceras. En hög tillgänglighet är ett mått på att produktionsstörningar minimerats och planerade avställningar optimerats. De svenska kärnkraftverken stängs varje år för bränslebyte och kan därför teoretiskt som mest uppnå 96 procents tillgänglighet, räknat på två veckors avställning för bränslebyte. Forsmark har relativt sett haft en bra tillgänglighet sedan den första reaktorn togs i drift 1980.

Källa: Vattenfall

Forsmarks produktion i TWh

I tabellen hittar du Forsmarks produktion i siffror.

bild