Göteborg Energi AB får kritik för bristande styrning av elhandeln

Foto: Pexels

I stadsrevisionens årliga granskning av Göteborg Energi AB framkommer det väsentliga brister. Dotterbolaget Din El AB har de tre senaste åren redovisat underskott och den interna styrningen och kontrollen har brustit. Göteborg Energi AB har inte heller lyft frågor till kommunfullmäktige som enligt ägardirektivet ska behandlas där. Lekmannarevisorerna riktar nu kritik mot styrelsen i Göteborg Energi AB genom en anmärkning och till styrelsen av dotterbolaget Din El AB genom en erinran.

Tre år av underskott för Din El AB

Under de tre senaste åren har dotterbolaget Din El AB uppvisat negativa resultat för elhandeln – resultat som bland annat bryter mot avkastningskravet i ägardirektiven. Christina Rogestam är en av två lekmannarevisorer i moderbolaget Göteborg Energi AB:

– Det rör sig om minusresultat på sammanlagt flera hundra miljoner. Den bristande lönsamheten och affärsmässigheten under tre års tid går inte i linje med ägardirektiven eller kraven på affärsmässighet i ellagen.

Viktiga ärenden skulle ha lyfts till kommunfullmäktige

I granskningen blir det även tydligt att styrelsen för Göteborg Energi AB under det gångna året inte har lyft principiella ärenden till kommunfullmäktige, ärenden som kommunfullmäktige ska ta ställning till innan bolagsstyrelsen fattar beslut. Det gäller bland annat ett kapitaltillskott till Din El AB och en moderbolagsgaranti på 100 miljoner euro som säkerhet för den finansiella handeln. Men det rör också en omfattande investering i en ny bioångpanna och beslut om uppstart av en ekonomisk förening.

Inte tydligt lönsamhetsperspektiv i elhandeln

Även riskhanteringen inom Göteborg Energi AB har brustit. Koncernen har slutit avtal med vindkraftsproducenter som inte varit lönsamma och där elhandelsverksamheten har burit hela risken. Tom Heyman, också han lekmannarevisor i Göteborg Energi AB:

– Följderna av tidigare beslut har fått en stark negativ effekt. Bolaget har genomfört åtgärder under 2022, men de har inte varit tillräckliga.

Problematiken har sedan förvärrats ytterligare av att elmarknaden snabbt förändrats.

Har bedrivit viss elhandel enbart i syfte att generera vinst

Din El AB ska köpa in och sälja energi, energirelaterade produkter och tjänster till slutkunderna. Övrig verksamhet i bolaget ska inte vara till för att generera vinst åt aktieägarna. I granskningen framkommer dock att koncernen har bedrivit spekulativ elhandel, i en mindre handelsportfölj, enbart i syfte att generera vinst – en handel som de senaste åren visat negativt resultat på omkring 20 miljoner. Lekmannarevisorerna betonar att spekulativ handel är ett område som generellt bedöms som tveksamt inom kommunal verksamhet.

– Handeln är riskfylld och dessutom saknar den koppling till slutkunderna, vilket både ägardirektivet och bolagsordningen förutsätter.

Styrelserna får kritik

Sammantaget bedömer lekmannarevisorerna att styrelsen i Göteborg Energi AB och Göteborg Energi Din El AB har brustit i intern styrning och kontroll av elhandeln och när det gäller att följa koncernens ägardirektiv. Därför riktar lekmannarevisorerna kritik mot bolagens styrelser. För moderbolaget Göteborg Energi AB rör det sig om en anmärkning och för dotterbolaget Din El AB rör det sig om en erinran.

Du hittar lekmannarevisorernas iakttagelser och bedömningar i den bifogade granskningsredogörelsen.

Fakta

Den kommunala revisionens uppdrag är att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen. Revisorerna granskar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna och bolagen är tillräcklig.

Revisorerna är förtroendevalda och utses av kommunfullmäktige. I granskningen använder de förtroendevalda revisorerna så kallade sakkunniga biträden, det vill säga yrkesrevisorer.