Crown Energy avyttrar av majoriteten av sina olje- och gastillgångar

Foto: Scott Graham/Unsplash

Crown Energy AB ("Crown Energy" eller "Bolaget") har idag ingått avtal om avyttring av (eller förköpsrätt till) sina olje- och gastillgångar, exklusive den licensierade verksamheten i Sydafrika, för en köpeskilling om upp till 450 miljoner US dollar före avdrag av transaktionskostnader ("Transaktionen").

VILLKOR FÖR TRANSAKTIONEN

Crown Energy har idag ingått ett avtal enligt vilket köparen berättigas att förvärva (eller begära förköpsrätt över) Crowns olje- och gastillgångar ("Avtalet") (förutom verksamheten i Sydafrika, där Bolaget har ett befintligt samarbetsavtal). I enlighet med villkoren i Avtalet har köparen ("Köparen") rätt att förvärva (och/eller ges rättigheter i samband med Crown Energys avyttring av) Bolagets olje- och gastillgångar, inklusive samtliga tillhörande krav och exklusive licensierad verksamhet avseende Block 2B i Sydafrika. Varje sådant förvärv kommer att genomföras som ett förvärv av samtliga utestående aktier i berört dotterbolag.

Den totala köpeskillingen uppgår till 450 miljoner US dollar före avdrag av transaktionskostnader. Enligt Avtalet ska Köparen inom fem arbetsdagar, från dagen för Avtalet, betala en initial köpeskilling om 75 miljoner US dollar, vilket kommer att erläggas som en icke-återbetalningsbar förskottsbetalning för förvärvet och/eller rättigheterna relaterat till berörda olje- och gastillgångar (den "Initiala Köpeskillingen").

Utöver den Initiala Köpeskillingen ska Köparen betala ytterligare 8 miljoner US dollar till Bolaget vid utgången av varje sexmånadersperiod efter Avtalets ingående, med slutlig betalning om 33 miljoner US dollar på den femte årsdagen, upp till sammanlagt 105 miljoner US dollar (den "Ytterligare Köpeskillingen"). Även den Ytterligare Köpeskillingen erläggs som en icke-återbetalningsbar förskottsbetalning.

Efter förvärvet av det första dotterbolaget ska Köparen därutöver betala upp till 270 miljoner US dollar i tilläggsköpeskilling under en så kallad "earn out"-period, förutsatt att vissa målsättningar uppnås.

Förvärv av dotterbolag kommer att vara föremål för regulatoriska godkännanden och sedvanliga genomförandevillkor. Det första förvärvet förväntas genomföras innan 20 oktober 2026.

Pierre-Emmanuel Weil, styrelsens ordförande, kommenterar: " Denna transaktion visar Crown Energys förmåga att skapa betydande värde av sina tillgångar och en ljus framtid".

RÅDGIVARE

Baker & McKenzies kontor i Stockholm och London har varit legala rådgivare Crown Energy i samband med Transaktionen.