Energiomställningen i Finland gör elöverföringen ännu dyrare 

Då allt fler installerar solpaneler måste elnätet klara av att ta hand om all den el de producerar också under sommarens allra soligaste dagar. Foto: Wikipedia Common, kredit: Varistor60

Elöverföringsavgifterna har ökat stadigt sedan Finland för tio år sedan gick in för att göra hela elnätet mera tåligt mot stormskador. I framtiden när energiomställningen tar fart på riktigt kan elpriserna öka ytterligare.

Många tycker att elöverföringsavgifterna är höga redan nu. Priserna har stigit på många håll i landet under det senaste året.

Ina Lehto, ledande expert på finländska energiindustrin, säger till tidningen Hufvudstadsbladet att det beror på den allmänna inflationen.

– Eldistributionsbolagens material- och arbetskraftskostnaderna har ökat, och också elen i sig har blivit dyrare. Den allmänna kostnadsökningen har påverkat förbättringarna i elnätet på samma sätt som den har påverkat all annan verksamhet, säger Lehto till Hufvudstadsbladet.

Ina Lehto menar ändå inte att elöverföringsavgifterna nu skulle ha stigit mer än andra kostnader i samhället. Hon påminner om att Energiverket övervakar att bolagens vinster inte blir oskäligt stora.

Ytterligare höjningar

Lehto spår ändå att elöverföringsavgifterna kan komma att stiga i framtiden.

Den gröna omställningen leder till nya krav på elnätet. Elkonsumtionen väntas öka i takt med att vi trappar ner på bruket av fossila bränslen.

Till exempel ökar laddandet av elbilar till en ökande förbrukning, vilket elnätet måste klara av då allt fler övergår till elbilar.

Många som avstår från oljevärme i sitt hem går också över till någon typ av värmeteknik som konsumerar el.

Också industrin kommer till stor del att överge fossila bränslen och övergå till att konsumera mera el.

Något överraskande

Lite överraskande väntas också en utbyggnad av solkraft leda till att elnätet måste förbättras.

Man kunde tro att effekten skulle vara den motsatta. Att behovet av ett robust elnät skulle minska när solpaneler på taken hjälper hushåll att dra ner på den mängd el de måste köpa från elnätet.

Men samtidigt väljer många att sälja den el som blir över till elnätet.

Produceras med vindkraft

Elen kommer också i allt större utsträckning att produceras med vindkraft. Då den byggs ut betalar de bolag som driver vindkraftverken för de kablar som dras till själva vindkraftverken.

Men den allt mer decentraliserade elproduktionen kräver att också resten av elnätet ska klara av all den nya el som produceras.

Allt detta orsakar kostnader som sannolikt i framtiden kommer att höja de elöverföringsavgifter som vanliga elkunder måste betala.

Elbolagen får inte höja sina överföringsavgifter med mer än åtta procent per år.

 

Källa: Hufvudstadsbladet